วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

“ ระบบสุขภาพชั้นนำในเขตสุขภาพที่ ๕ เพื่อประชาชนสุขภาพดี บุคลากรมีความสุข ภายในปี ๒๕๖๕ ”

ค่านิยม

R B T H
รับผิดชอบต่อหน้าที่ เป็นคนที่ดีกว่าเดิม
สร้างเสริมความสามัคคี ทำงานอย่างมีความสุข


R Responsibility มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
B Better Man เป็นคนที่ดีกว่าเดิม, พัฒนาตนเอง, พัฒนาสมรรถนะ
T Team Work มีความสามัคคี, ทำงานเป็นทีม
H Happiness ทำงานอย่างมีความสุข

พันธกิจ

1. จัดบริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุข ที่มีคุณภาพในเขตพื้นที่จังหวัด
2. พัฒนาระบบสารสนเทศ และ สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ
3. บริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุขให้สอดคล้องกับนโยบายและความต้องการด้านกำลังคนของ หน่วยงานตลอดจนพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพ
4. ขับเคลื่อนและบังคับใช้กฎหมายด้านการแพทย์และการสาธารณสุข
5. ควบคุมกํากับ ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่จังหวัด
6. บูรณาการ สนับสนุน งานด้านการแพทย์และสาธารณสุขกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 ยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ (Excellence)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1. Promotion Prevention & Protection Excellence (ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคเป็นเลิศและคุ้มครองผู้บริโภค)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3. People Excellence (บุคลากรเป็นเลิศ)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4. Governance Excellence (บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล)

เป้าประสงค์รวม (Ultimate Goal)

1. ประชาชนจังหวัดราชบุรี ได้รับการดูแลสุขภาพอย่างมีคุณภาพ
2. มีระบบบริการที่มีคุณภาพ ลดความแออัด และลดเวลารอคอยรับบริการ
3. บุคลากรสาธารณสุขเก่ง ดี และมีความสุขในการทำงาน

เข็มมุ่ง ปีงบประมาณ 2564

1. ยกระดับระบบสุขภาพปฐมภูมิ
2. พัฒนาคุณภาพบริการและระบบส่งต่อของโรงพยาบาล

กลยุทธ์และมาตรการและแนวทางปฏิบัติ (Strategic and Guideline to Implement)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1. Promotion Prevention & Protection Excellence (ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคเป็นเลิศและคุ้มครองผู้บริโภค)
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคเชิงรุก โดยใช้กลไก พชจ., พชอ., พชต.
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ
กลยุทธ์ที่ 3 สร้าง influencer ผลักดัน กระตุ้นให้ประชาชนดูแลสุขภาพตนเอง
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมให้ประชาชนออกแบบวิธีดูแลปัญหาสุขภาพตนเอง (Solution Design)
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนารูปแบบการสื่อสารสาธารณะ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ)
กลยุทธ์ที่ 1 ขยาย Health Check Point ให้ครอบคลุมทุกหน่วยบริการปฐมภูมิ
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพระบบบริการและการส่งต่อแบบไร้รอยต่อ
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนา Excellent Center ด้านมะเร็ง
กลยุทธ์ที่ 4 ลดความแออัดและระยะเวลารอคอยในจุดแรกรับผู้ป่วยและจุดบริการเจาะเลือด และจุดรับยา
กลยุทธ์ที่ 5 ขยายบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ใน รพ.สต. และ รพช.
กลยุทธ์ที่ 6 เสริมสร้างครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพบริการระหว่างหน่วยงานภายใน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3. People Excellence (บุคลากรเป็นเลิศ)
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรในหน่วยปฐมภูมิ (แพทย์ พยาบาล อสค. และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง)
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมวัฒนธรรมการให้บริการประชาชนดุจญาติมิตร บุคลากรมี Service Mind
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิชาการแก่บุคลากรทุกระดับ
กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มกิจกรรมสร้างสุขในองค์กร 7 ด้าน (Happy Body, Happy Relax, Happy Soul, Happy Family, Happy Society, Happy Brain, Happy Money)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4. Governance Excellence (บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล)
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการนำแนวคิดการทำงานแบบ Agile เข้ามาปรับใช้ในหน่วยงาน/ทีมงาน
กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยใช้ระบบ Lean ในหน่วยงานสาธารณสุขทุกระดับ (Lean Organization, Lean Hospital)
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการนำระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน และการบริหารราชการ