ปีงบประมาณ
assignment_returned

รับโอน

0

assignment

จัดสรร

0

credit_card

เบิกจ่าย

0

report_problem

คงเหลือ (หลังเบิกจ่าย)

0

รับโอน

จัดสรร

เบิกจ่าย

  * คลิกที่แผนภูมิ เพื่อดูรายละเอียดข้อมูล
สรุปจำนวนรายการ
แผนงาน
0
ผลผลิต
0
กิจกรรม
0
รับโอน
0
โครงการ
0
จัดสรร
0
ก่อหนี้
0
คืนเงิน
0
เบิกจ่าย
0
รับโอน / จัดสรร
รับโอน
0
จัดสรรแล้ว
0
คงเหลือ ยังไม่ได้จัดสรร 0
จัดสรร / ก่อหนี้
จัดสรร
0
ก่อหนี้
0
คงเหลือ ยังไม่ก่อหนี้ 0
ก่อหนี้ / เบิกจ่าย
ก่อหนี้
0
เบิกจ่าย
0
คงเหลือ ยังไม่เบิกจ่าย 0