ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านการแพทย์และสาธารณสุข จ.ราชบุรี (WarRoom Online)

ไม่มีกระทู้ใหม่ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านการแพทย์และสาธารณสุข จ.ราชบุรี (Incident Command System: ICS)

ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านการแพทย์และสาธารณสุข จ.ราชบุรี และ ICS Ratchaburi

5 กระทู้
4 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย poprbyut
ใน ทบทวนการรายงานเหตุการณ์ส...
เมื่อ มกราคม 08, 2019, 10:18:07 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ฝ่ายวางแผนและข่าวกรอง (Planning)

ฝ่ายวางแผนและข่าวกรอง ตามระบบ ICS

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย wasun
ใน ผังโครงสร้างระบบ ICS สาธ...
เมื่อ ตุลาคม 05, 2012, 04:43:24 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ฝ่ายระบบปฏิบัติการ(Operations)

ฝ่ายระบบปฏิบัติการ ตามระบบ ICS

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ ฝ่ายสนับสนุน (Logistics)

ฝ่ายสนับสนุน ตามระบบ ICS

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ การเงิน (Finance)

การเงิน ตามระบบ ICS

0 กระทู้
0 หัวข้อ

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สสจ.ราชบุรี

ไม่มีกระทู้ใหม่ นโยบาย กระทรวงฯ /เขตบริการสุขภาพที่ 5/จังหวัดราชบุรี/ผู้บริหาร สสจ.

12 กระทู้
12 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย หน่อย(ยุทธศาสตร์)
ใน ไฟล์เอกสารประชุมชี้แจงแแ...
เมื่อ ธันวาคม 01, 2015, 02:16:49 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ระบบการรายงานและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ

ระบบการรายงานและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ

11 กระทู้
10 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย poprbyut
ใน สรุปงบลงทุน59ล่าสุด17กย....
เมื่อ กันยายน 22, 2015, 02:52:16 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ระบบการติดตามกำกับและประเมินผล

ระบบการติดตามกำกับและประเมินผล ปี 2557

18 กระทู้
17 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย หน่อย(ยุทธศาสตร์)
ใน ตัวชี้วัดประเมินผลงาน ปี...
เมื่อ มกราคม 26, 2015, 01:49:40 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ระบบติดตามกำกับแผนงาน/โครงการ

ระบบติดตามกำกับแผนงาน/โครงการ 57

19 กระทู้
17 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย หน่อย(ยุทธศาสตร์)
ใน เชิญประชุมชี้แจงแนวทางกา...
เมื่อ ตุลาคม 09, 2015, 11:04:16 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ระบบนิเทศติดตาม/ตรวจราชการ

ระบบนิเทศติดตาม/ตรวจราชการ

22 กระทู้
18 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย poprbyut
ใน สรุปผลตรวจราชการ รอบ 1 ป...
เมื่อ มกราคม 27, 2014, 10:05:18 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี (กบห.)

การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี (กบห.)

30 กระทู้
29 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย talents
ใน เอกสารประกอบการประชุมคณะ...
เมื่อ พฤศจิกายน 14, 2013, 03:35:13 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ การประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด(คปสจ.)

การประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด(คปสจ.)

171 กระทู้
157 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย หน่อย(ยุทธศาสตร์)
ใน วาระการประชุม คปสจ. วันท...
เมื่อ ธันวาคม 29, 2016, 03:41:30 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ภาระกิจการถ่ายโอน สอ.สู่ อปท.

6 กระทู้
2 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย wasun
ใน Re: การถ่ายโอนสถานีอนามั...
เมื่อ ธันวาคม 21, 2010, 10:31:04 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ กฎหมายสำคัญที่เกี่ยวข้องกับงานสาธารณสุข

กฎหมายสำคัญที่เกี่ยวข้องกับงานสาธารณสุข

3 กระทู้
3 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย wasun
ใน พรบ.คุ้มครองสุขภาพผู้ไม่...
เมื่อ กรกฎาคม 18, 2012, 10:43:09 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ แนวทางการสร้าง รพ.สต./ศสม. ปี 56

แนวทางการสร้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล/ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองคุณภาพแม่แบบ

41 กระทู้
25 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย หน่อย(ยุทธศาสตร์)
ใน แบบกรอกข้อมูลผลการดำเนิน...
เมื่อ พฤศจิกายน 13, 2012, 03:35:19 PM

กลุ่มงานสารสนเทศ

ไม่มีกระทู้ใหม่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สสจ.ราชบุรี

5 กระทู้
5 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย poprbyut
ใน ทดสอบ url อีกแล้ว
เมื่อ ธันวาคม 22, 2016, 03:41:21 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ข้อมูลสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาสาธารณสุข

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย wasun
ใน ข้อมูลสนับสนุนการจัดทำแผ...
เมื่อ ตุลาคม 14, 2015, 11:55:50 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ข้อมูล DBPOP

2 กระทู้
2 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย poprbyut
ใน DBPop ปี 2558
เมื่อ มีนาคม 06, 2015, 04:05:38 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ข้อมูล Audit (ป่วยใน)

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย wasun
ใน ผลการ Audit ข้อมูลเวชระเ...
เมื่อ เมษายน 27, 2011, 02:46:21 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ระบบข้อมูล OP/PP ปี 2558

ระบบข้อมูล OP/PP

8 กระทู้
7 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย isadkorn
ใน โปรแกรมส่งออกข้อมูล 43แฟ...
เมื่อ เมษายน 02, 2013, 10:42:37 AM

ประชาสัมพันธ์

ไม่มีกระทู้ใหม่ ประชาสัมพันธ์ทั่วไป ของ สสจ.

586 กระทู้
577 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย natrada
ใน ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้...
เมื่อ ตุลาคม 18, 2021, 04:27:44 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ศูนย์การเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์(KM)

ศูนย์การเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์(KM)

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ ประชาสัมพันธ์หลักสูตร/ฝึกอบรม/ศึกษาต่อ

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร/ฝึกอบรม/ศึกษาต่อ

0 กระทู้
0 หัวข้อ

กลุ่มงานนิติการ

ไม่มีกระทู้ใหม่ การเผยแพร่ให้ความรู้ และอื่นๆ

10 กระทู้
10 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Lawoffice
ใน ผลการดำเนินงานตามกรอบแนว...
เมื่อ กันยายน 01, 2020, 09:41:29 AM

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

ไม่มีกระทู้ใหม่ ข่าวผู้บริหารฯ สสจ.ราชบุรี

8 กระทู้
7 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธาราม
ใน Re: รวมพลังสามัคดี 100 ป...
เมื่อ กรกฎาคม 05, 2011, 10:48:14 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ประกาศ/มาตรการ/ทั่วไป(กลุ่มงานบริหารทั่วไป)

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ ควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง

ควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ รอบรั้ว สสจ.ราชบุรี

16 กระทู้
14 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย poprbyut
ใน เอกสารเพิ่มเติมประกอบการ...
เมื่อ สิงหาคม 15, 2013, 11:38:43 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ การจัดซื้อ/จัดจ้าง (งานพัสดุ)

510 กระทู้
508 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย pasadu
ใน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื...
เมื่อ ตุลาคม 08, 2021, 02:47:56 PM

หมวดหมู่ทั่วไป

ไม่มีกระทู้ใหม่ General Discussion(เรื่องทั่วไป)

Feel free to talk about anything and everything in this board.

6 กระทู้
4 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธาราม
ใน ฝากเว็บ สสอ.โพธาราม (เว็...
เมื่อ พฤศจิกายน 02, 2013, 10:15:02 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ร้องเรียน/ร้องทุกข์/เสนอแนะ

ร้องเรียน/ร้องทุกข์/เสนอแนะ รบกวนแสดงชื่อจริง นามสกุลจริง โดยลงทะเบียนผ่านระบบ

0 กระทู้
0 หัวข้อ

  • ไม่มีกระทู้ใหม่
  • Redirect Board

Ratchaburi Provincial Health Office - Info Center

สถิติการใช้งานฟอรั่ม สถิติการใช้งานฟอรั่ม

1492 กระทู้ ใน 1431 หัวข้อ โดย 285 สมาชิก. สมาชิกล่าสุด: Lawoffice
กระทู้ล่าสุด: "ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้..." ( ตุลาคม 18, 2021, 04:27:44 PM )
ดูกระทู้ล่าสุดบนฟอรั่ม
[สถิติอื่นๆ]

ผู้ใช้งานขณะนี้ ผู้ใช้งานขณะนี้

11 บุคคลทั่วไป, 0 สมาชิก

วันนี้ออนไลน์มากที่สุด: 11. ออนไลน์มากที่สุด: 1200 (มกราคม 24, 2020, 09:47:50 AM)