จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

แผนการประชุมคณะกรรมการจัดหาคอม
ปีงบประมาณ 2564

รอบที่ วันที่ กำหนดส่งเอกสาร
(ภายในวันที่)
1 15 ต.ค. 63 5 ต.ค. 63
2 16 พ.ย. 63 2 พ.ย. 63
3 15 ธ.ค. 63 1 ธ.ค. 63
4 15 ม.ค. 64 4 ม.ค. 64
5 15 ก.พ. 64 1 ก.พ. 64
6 15 มี.ค. 64 1 มี.ค. 64
7 9 เม.ย. 64 1 เม.ย. 64
8 17 พ.ค. 64 5 พ.ค. 64
9 15 มิ.ย. 64 1 มิ.ย. 64
10 15 ก.ค. 64 1 ก.ค. 64
11 16 ส.ค. 64 2 ส.ค. 64
12 10 ก.ย. 64 1 ก.ย. 64
* กำหนดการอาจมีเปลี่ยนแปลง ตามภารกิจ ตามความเหมาะสม
** หากส่งเอกสารเกินวันที่กำหนด ขอเลื่อนไปพิจารณารอบถัดไป

LINE กลุ่มจัดหาคอม สสจ.ราชบุรี