จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

แผนการประชุมคณะกรรมการจัดหาคอม
ปีงบประมาณ 2565

รอบที่ วันที่ กำหนดส่งเอกสาร
(ภายในวันที่)
1 12 ต.ค. 64 1 ต.ค. 64
2 16 พ.ย. 64 1 พ.ย. 64
3 15 ธ.ค. 64 1 ธ.ค. 64
4 11 ม.ค. 65 4 ม.ค. 65
5 15 ก.พ. 65 1 ก.พ. 65
6 15 มี.ค. 65 1 มี.ค. 65
7 5 เม.ย. 65 1 เม.ย. 65
8 10 พ.ค. 65 2 พ.ค. 65
9 14 มิ.ย. 65 1 มิ.ย. 65
10 12 ก.ค. 65 1 ก.ค. 65
11 16 ส.ค. 65 1 ส.ค. 65
12 13 ก.ย. 65 1 ก.ย. 65
* กำหนดการอาจมีเปลี่ยนแปลง ตามภารกิจ ตามความเหมาะสม
** หากส่งเอกสารเกินวันที่กำหนด ขอเลื่อนไปพิจารณารอบถัดไป

LINE กลุ่มจัดหาคอม สสจ.ราชบุรี