ข้อมูลหน่วยบริการ จังหวัดราชบุรี

อำเภอ รพศ. รพท. รพช. ศสม. รพสต. รพสต. (ถ่ายโอน) รวม
เมืองราชบุรี 1 0 0 2 25 1 29
จอมบึง 0 0 1 1 14 1 17
สวนผึ้ง 0 0 1 0 9 0 10
ดำเนินสะดวก 0 1 0 1 19 0 21
บ้านโป่ง 0 1 0 1 24 0 26
บางแพ 0 0 1 0 9 0 10
โพธาราม 0 1 1 0 27 2 31
ปากท่อ 0 0 1 0 18 0 19
วัดเพลง 0 0 1 0 4 0 5
บ้านคา 0 0 1 0 9 0 10
รวม 1 3 7 5 158 4 178
ลำดับ รหัสหน่วยบริการ รหัสหน่วยบริการ
(9 หลัก)
ประเภท ชื่อหน่วยบริการ
1 07873 000787300 สอ. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหลุมดิน
2 10677 001067700 รพศ. โรงพยาบาลราชบุรี
3 77770 001067702 ศสช.รพ. ศูนย์สุขภาพชุมชนประชานุเคราะห์โรงพยาบาลราชบุรี
4 77675 001067703 ศสช.รพ. ศูนย์สุขภาพชุมชนเทศบาลเมืองโรงพยาบาลราชบุรี
5 12286 001228600 รพ. นอก สป.สธ. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5
6 11519 001151900 รพ. นอก สธ. โรงพยาบาลค่ายภาณุรังษี
7 14338 001433800 ศูนย์บริการสาธารณสุข ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองราชบุรี
8 23770 002377000 ศูนย์บริการสาธารณสุข ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 2 เทศเมืองราชบุรี
9 22760 002276000 ศูนย์บริการสาธารณสุข สถานพยาบาลเรือนจำกลางราชบุรี
10 12098 001209800 รพ.เอกชน โรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราชโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
11 12097 001209700 รพ.เอกชน มหาชัยพร้อมแพทย์โรงพยาบาลทั่วไปขขนาดกลาง
12 12093 001209300 รพ.เอกชน สถานพยาบาลแพทย์ประดิษฐ์
13 19425 001942500 คลีนิค คลินิกแพทย์วุฒิ
14 19445 001944500 คลีนิค คลินิกเมฆสงค์การแพทย์
15 19419 001941900 คลีนิค คลินิกสมภพการแพทย์
16 19444 001944400 คลีนิค คลินิกแพทย์หญิงมยุรี
17 19442 001944200 คลีนิค คลินิกแพทย์สมเกียรติ
18 19433 001943300 คลีนิค คลินิกวิชาญการแพทย์
19 19349 001934900 คลีนิค คลินิกนายแพทย์วัชระ
20 19429 001942900 คลีนิค คลินิกแพทย์สันติ
21 19457 001945700 คลีนิค คลินิกลูกรักแพทย์มณฑา
22 07861 000786100 รพ.สต. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคุ้งกระถิน
23 07877 000787700 รพ.สต. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคูบัว ตำบลคูบัว
24 07866 000786600 รพ.สต. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพิกุลทอง
25 07855 000785500 รพ.สต. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยหมู ตำบลเจดีย์หัก
26 07871 000787100 รพ.สต. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะพลับพลา
27 07860 000786000 รพ.สต. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางศรีเพชร
28 07876 000787600 รพ.สต. สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี
29 07865 000786500 รพ.สต. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านญวน ตำบลสามเรือน
30 07854 000785400 รพ.สต. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเจดีย์หัก
31 07870 000787000 รพ.สต. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาแร้ง
32 07859 000785900 รพ.สต. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคุ้งน้ำวน
33 07875 000787500 รพ.สต. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพงสวาย
34 07864 000786400 รพ.สต. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสามเรือน
35 07869 000786900 รพ.สต. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหินกอง
36 07858 000785800 รพ.สต. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยไผ่
37 07874 000787400 รพ.สต. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางป่า
38 07863 000786300 รพ.สต. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกหม้อ
39 07879 000787900 รพ.สต. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่
40 07868 000786800 รพ.สต. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนแร่
41 07857 000785700 รพ.สต. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกลางนา
42 07862 000786200 รพ.สต. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอ่างทอง
43 07878 000787800 รพ.สต. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าราบ
44 07867 000786700 รพ.สต. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำพุ
45 07856 000785600 รพ.สต. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนตะโก
46 07872 000787200 รพ.สต. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะลอย ตำบลเกาะพลับพลา
ลำดับ รหัสหน่วยบริการ รหัสหน่วยบริการ
(9 หลัก)
ประเภท ชื่อหน่วยบริการ
1 07888 000788800 สอ. สถานีอนามัยบ้านโกรกสิงขร ตำบลด่านทับตะโก
2 11458 001145800 รพช. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง
3 77689 001145801 ศสช.รพ. ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองจอมบึง
4 07893 000789300 รพ.สต. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองนก ตำบลรางบัว
5 14224 001422400 รพ.สต. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไผ่
6 07882 000788200 รพ.สต. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาผึ้ง ตำบลปากช่อง
7 07887 000788700 รพ.สต. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหุบพริก ตำบลด่านทับตะโก
8 07892 000789200 รพ.สต. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรางบัว
9 07881 000788100 รพ.สต. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาปิ่นทอง ตำบลปากช่อง
10 07886 000788600 รพ.สต. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองสีนวล ตำบลด่านทับตะโก
11 07891 000789100 รพ.สต. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านรางเฆ่ ตำบลแก้มอ้น
12 07880 000788000 รพ.สต. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากช่อง
13 07885 000788500 รพ.สต. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลด่านทับตะโก
14 07890 000789000 รพ.สต. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแก้มอ้น
15 07884 000788400 รพ.สต. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเบิกไพร
16 07889 000788900 รพ.สต. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งแฝก ตำบลแก้มอ้น
17 07883 000788300 รพ.สต. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเบิกไพร ตำบลเบิกไพร
ลำดับ รหัสหน่วยบริการ รหัสหน่วยบริการ
(9 หลัก)
ประเภท ชื่อหน่วยบริการ
1 11273 001127300 รพช. โรงพยาบาลสวนผึ้ง
2 07898 000789800 รพ.สต. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกล้วย ตำบลป่าหวาย
3 07897 000789700 รพ.สต. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยผาก ตำบลสวนผึ้ง
4 07902 000790200 รพ.สต. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อหวี ตำบลตะนาวศรี
5 07896 000789600 รพ.สต. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านถ้ำหิน ตำบลสวนผึ้ง
6 07901 000790100 รพ.สต. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะนาวศรี
7 07895 000789500 รพ.สต. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผาปก ตำบลสวนผึ้ง
8 07900 000790000 รพ.สต. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าเคย
9 07894 000789400 รพ.สต. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวนผึ้ง
10 07899 000789900 รพ.สต. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าหวาย
ลำดับ รหัสหน่วยบริการ รหัสหน่วยบริการ
(9 หลัก)
ประเภท ชื่อหน่วยบริการ
1 10728 001072800 รพท. โรงพยาบาลดำเนินสะดวก
2 77657 001072801 ศสช.รพ. ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองดำเนินสะดวก
3 19369 001936900 คลีนิค คลินิกแพทย์บุปผา
4 07909 000790900 รพ.สต. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบัวงาม
5 07914 000791400 รพ.สต. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคูหาสวรรค์ ตำบลสี่หมื่น
6 07903 000790300 รพ.สต. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดำเนินสะดวก
7 07908 000790800 รพ.สต. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนคลัง
8 14221 001422100 รพ.สต. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศาลา ตำบลบ้านไร่
9 07913 000791300 รพ.สต. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสี่หมื่น
10 07919 000791900 รพ.สต. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนไผ่
11 07907 000790700 รพ.สต. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนกรวย
12 14220 001422000 รพ.สต. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองสลิด ตำบลดอนกรวย
13 07912 000791200 รพ.สต. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแพงพวย
14 07918 000791800 รพ.สต. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านรางห้าตำลึง ตำบลขุนพิทักษ์
15 07906 000790600 รพ.สต. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาหลวง
16 07911 000791100 รพ.สต. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่
17 07917 000791700 รพ.สต. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขุนพิทักษ์
18 07905 000790500 รพ.สต. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีสุราษฏร์
19 07910 000791000 รพ.สต. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบัวงาม -โพหัก
20 07915 000791500 รพ.สต. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่านัด
21 07904 000790400 รพ.สต. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลประสาทสิทธิ์
22 14746 001474600 รพ.สต. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปากคลอง ตำบลแพงพวย
ลำดับ รหัสหน่วยบริการ รหัสหน่วยบริการ
(9 หลัก)
ประเภท ชื่อหน่วยบริการ
1 10729 001072900 รพท. โรงพยาบาลบ้านโป่ง
2 77476 001072901 ศสช.รพ. ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองบ้านโป่ง
3 12103 001210300 รพ.เอกชน โรงพยาบาลซานคามิลโล
4 19398 001939800 คลีนิค คลินิกแพทย์สมศรี
5 07942 000794200 รพ.สต. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเบิกไพร
6 07926 000792600 รพ.สต. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกบ
7 07931 000793100 รพ.สต. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนครชุมน์
8 07936 000793600 รพ.สต. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสระตะโก ตำบลหนองปลาหมอ
9 07920 000792000 รพ.สต. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าผา
10 07941 000794100 รพ.สต. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางพัง ตำบลเบิกไพร
11 07925 000792500 รพ.สต. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยาง ตำบลปากแรต
12 07930 000793000 รพ.สต. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวนกล้วย
13 07935 000793500 รพ.สต. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปลาหมอ
14 07940 000794000 รพ.สต. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาขลุง
15 07924 000792400 รพ.สต. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากแรต
16 07929 000792900 รพ.สต. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนกระเบื้อง
17 07934 000793400 รพ.สต. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคุ้งพยอม
18 07939 000793900 รพ.สต. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสัมมาราม ตำบลเขาขลุง
19 07923 000792300 รพ.สต. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกรับใหญ่
20 07928 000792800 รพ.สต. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองอ้อ
21 07933 000793300 รพ.สต. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่วง
22 07938 000793800 รพ.สต. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไก่ขัน ตำบลเขาขลุง
23 07922 000792200 รพ.สต. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองกลางด่าน ตำบลกรับใหญ่
24 07943 000794300 รพ.สต. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลาดบัวขาว
25 07927 000792700 รพ.สต. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบอน ตำบลหนองอ้อ
26 07932 000793200 รพ.สต. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาผา ตำบลนครชุมน์
27 07937 000793700 รพ.สต. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไม้เฝ้า ตำบลเขาขลุง
28 07921 000792100 รพ.สต. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านครก ต.ท่าผา
ลำดับ รหัสหน่วยบริการ รหัสหน่วยบริการ
(9 หลัก)
ประเภท ชื่อหน่วยบริการ
1 11274 001127400 รพช. โรงพยาบาลบางแพ
2 07947 000794700 รพ.สต. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดแก้ว
3 07952 000795200 รพ.สต. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังกุ่ม
4 07946 000794600 รพ.สต. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวโพ
5 07951 000795100 รพ.สต. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพหัก
6 07945 000794500 รพ.สต. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองม่วง ตำบลวังเย็น
7 07950 000795000 รพ.สต. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนคา
8 07944 000794400 รพ.สต. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังเย็น
9 07949 000794900 รพ.สต. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนใหญ่
10 07948 000794800 รพ.สต. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนใหญ่ ตำบลดอนใหญ่
ลำดับ รหัสหน่วยบริการ รหัสหน่วยบริการ
(9 หลัก)
ประเภท ชื่อหน่วยบริการ
1 07960 000796000 สอ. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเก่า ตำบลบ้านฆ้อง
2 07959 000795900 สอ. สถานีอนามัยตำบลบ้านฆ้อง
3 10730 001073000 รพท. โรงพยาบาลโพธาราม
4 11275 001127500 รพช. โรงพยาบาลเจ็ดเสมียน
5 24049 002404900 ศูนย์บริการสาธารณสุข ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองโรงพยาบาลโพธาราม
6 07975 000797500 รพ.สต. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลธรรมเสน
7 07958 000795800 รพ.สต. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองตาคต
8 07980 000798000 รพ.สต. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกวาง
9 07963 000796300 รพ.สต. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนทราย
10 07968 000796800 รพ.สต. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าชุมพล
11 07974 000797400 รพ.สต. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนางแก้ว
12 07957 000795700 รพ.สต. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่ ตำบลคลองตาคต
13 07979 000797900 รพ.สต. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองใยบัว ตำบลหนองกวาง
14 07962 000796200 รพ.สต. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสิงห์
15 07967 000796700 รพ.สต. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสร้อยฟ้า
16 07973 000797300 รพ.สต. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาราบ ตำบลเตาปูน
17 07956 000795600 รพ.สต. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองรี ตำบลบ้านเลือก
18 07978 000797800 รพ.สต. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาชะงุ้ม
19 07961 000796100 รพ.สต. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางกะโด ตำบลบ้านสิงห์
20 07966 000796600 รพ.สต. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองสองห้อง ตำบลชำแระ
21 14316 001431600 รพ.สต. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำตก ตำบลบางโตนด
22 07972 000797200 รพ.สต. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเตาปูน
23 07955 000795500 รพ.สต. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเลือก
24 07977 000797700 รพ.สต. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาแหลม ตำบลเขาชะงุ้ม
25 07965 000796500 รพ.สต. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชำแระ
26 14315 001431500 รพ.สต. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหาดสำราญ ตำบลคลองตาคต
27 07971 000797100 รพ.สต. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางโตนด
28 07954 000795400 รพ.สต. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโพ
29 07976 000797600 รพ.สต. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองตาพุด ตำบลธรรมเสน
30 07964 000796400 รพ.สต. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองข่อย
31 07969 000796900 รพ.สต. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนแฉลบ ตำบลท่าชุมพล
32 07953 000795300 รพ.สต. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนกระเบื้อง
ลำดับ รหัสหน่วยบริการ รหัสหน่วยบริการ
(9 หลัก)
ประเภท ชื่อหน่วยบริการ
1 11276 001127600 รพช. โรงพยาบาลปากท่อ
2 07991 000799100 รพ.สต. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาคอก ตำบลอ่างหิน
3 07996 000799600 รพ.สต. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไทยประจันต์ ตำบลยางหัก
4 07985 000798500 รพ.สต. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนทราย
5 07990 000799000 รพ.สต. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอ่างหิน
6 07995 000799500 รพ.สต. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหินสี ต.ยางหัก
7 07984 000798400 รพ.สต. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังมะนาว
8 07989 000798900 รพ.สต. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดยางงาม
9 07994 000799400 รพ.สต. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางหัก
10 07983 000798300 รพ.สต. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองวัวดำ ตำบลทุ่งหลวง
11 07988 000798800 รพ.สต. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าไก่
12 07993 000799300 รพ.สต. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังปลาช่อน ตำบลยางหัก
13 07982 000798200 รพ.สต. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งหลวง
14 07998 000799800 รพ.สต. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยยางโทน
15 07987 000798700 รพ.สต. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาดิน ตำบลหนองกระทุ่ม
16 07992 000799200 รพ.สต. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อกระดาน
17 07981 000798100 รพ.สต. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไร่ ตำบลทุ่งหลวง
18 07997 000799700 รพ.สต. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวันดาว
19 07986 000798600 รพ.สต. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกระทุ่ม
ลำดับ รหัสหน่วยบริการ รหัสหน่วยบริการ
(9 หลัก)
ประเภท ชื่อหน่วยบริการ
1 11277 001127700 รพช. โรงพยาบาลวัดเพลง
2 08001 000800100 รพ.สต. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจอมประทัด
3 08000 000800000 รพ.สต. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะศาลพระ
4 07999 000799900 รพ.สต. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเวียงทุน (อุดมธรรมอุปถัมภ์) ตำบลเกาะศาลพระ
5 08002 000800200 รพ.สต. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปากสระ ตำบลจอมประทัด
ลำดับ รหัสหน่วยบริการ รหัสหน่วยบริการ
(9 หลัก)
ประเภท ชื่อหน่วยบริการ
1 28858 002885800 รพช. โรงพยาบาลบ้านคา
2 08008 000800800 รพ.สต. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองพันจันทร์
3 08006 000800600 รพ.สต. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพุน้ำร้อน ตำบลบ้านบึง
4 14317 001431700 รพ.สต. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโป่งกระทิงล่าง ตำบลบ้านบึง
5 08005 000800500 รพ.สต. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบึง
6 08004 000800400 รพ.สต. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโป่งเจ็ด ตำบลบ้านคา
7 10618 001061800 รพ.สต. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสวนพลู ตำบลบ้านบึง
8 08003 000800300 รพ.สต. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคา
9 08009 000800900 รพ.สต. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองจอก ตำบลหนองพันจันทร์
10 14225 001422500 รพ.สต. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองน้ำขุ่น ตำบลบ้านคา
คลิก!!! ตรวจสอบรหัสหน่วยบริการสุขภาพ และข้อมูลหน่วยบริการ
** รพสต.(ถ่ายโอน)
อ.เมือง - รพ.สต.หลุมดิน
อ.จอมบึง - สอ.บ้านโกรกสิงขร
อ.โพธาราม - สอ.บ้านฆ้อง และ รพ.สต.บ้านเก่า