หัวหน้ากลุ่มงานภายใน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี

หัวหน้ากลุ่มงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี

นายอังกาศ สิงห์พิทักษ์

นายช่างโยธา ชำนาญงาน
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

นางนิศาชล ศรีหริ่ง

นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

นายนิพัทธ์ สมศิริ

ทันตแพทย์ เชี่ยวชาญ
หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข

นางจิรนาถ บวรธรรมรัตน์

นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ

นางสายสวาท เด่นดวงใจ

นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

นายอัครวุฒิ ศุภอักษร

นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ

น.ส.วรลักษณ์ อนันตกูล

เภสัชกร ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค และเภสัชสาธารณสุข

นายสาโรจน์ อินทรชาติ

นิติกร ชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มกฎหมาย

น.ส.วิลาวัลย์ พุตติ

นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

นายเจตนา คันธาทิพย์

นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และยาเสพติด

นางประนอม จิตต์ทนงศักดิ์

พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ

นางอัญนิกา งามเจริญ

นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก

นางสุรภา ขุนทองแก้ว

นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบบริการและการแพทย์ฉุกเฉิน