รายละเอียดกิจกรรม

รายละเอียดกิจกรรม
เรื่อง ชมรมจริยธรรม ITA
รายละเอียด
ลำดับ วัน เวลา ที่อัพโหลด
ชื่อเอกสาร / ชื่อไฟล์ (คลิกดาวโหลด) จำนวนดาวโหลด
1 12 ม.ค. 2564 15:34:12 1.พ.ร.บ. มาตรฐานทางจริยธรรม 2562.pdf (217 KB) 10
2 12 ม.ค. 2564 15:35:19 2.ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 2552.pdf (137 KB) 10
3 12 ม.ค. 2564 15:35:04 3.ข้อบังคับจรรยาข้าราชการ ฯ 60.pdf (557 KB) 10
4 12 ม.ค. 2564 15:36:17 4.Infographic จรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2560.rar (4842 KB) 10
5 12 ม.ค. 2564 15:36:41 5.จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข.pdf (1836 KB) 10
6 17 มี.ค. 2563 10:15:19 คู่มือขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม สปสธ ปี 2563.pdf (2156 KB) 24
7 17 มี.ค. 2563 10:16:27 หนังสือ สป.pdf (113 KB) 14
8 17 มี.ค. 2563 10:16:43 หนังสือขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม.pdf.pdf (121 KB) 22
9 17 มี.ค. 2563 10:16:58 หนังสือชี้แจงการดำเนินงาน.pdf (131 KB) 18
10 17 มี.ค. 2563 10:14:35 QR Code.pdf (55 KB) 35
11 17 มี.ค. 2563 10:14:51 คำสั่่งแต่งตั้งคณะทำงานชมรมจริยธรรม.pdf (420 KB) 29
12 17 มี.ค. 2563 10:15:44 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม.pdf (1295 KB) 19
13 18 มี.ค. 2563 09:21:02 แบบฟอร์มที่-2-แบบรายงานผลการดำเนินงาน.pdf (257 KB) 29
14 18 มี.ค. 2563 09:21:27 แบบฟอร์มที่-3-แบบติดตามประเมินผล.pdf (151 KB) 23
15 17 มี.ค. 2563 10:15:32 ประกาศปฏิญญาเป็นองค์กรคุณธรรม.pdf (953 KB) 22
16 17 มี.ค. 2563 10:15:57 รวมภาพกิจกรรม.pdf (2434 KB) 34