รายละเอียดกิจกรรม

รายละเอียดกิจกรรม
เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด ปี 2563
รายละเอียด
ลำดับ วัน เวลา ที่อัพโหลด
ชื่อเอกสาร / ชื่อไฟล์ (คลิกดาวโหลด) จำนวนดาวโหลด
1 17 ก.พ. 2563 15:28:14 ครั้งที่ 1 วันที่ 30 มกราคม 2563.pdf (12062 KB) 47
2 24 มี.ค. 2563 10:08:03 ครั้งที่ 2 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563.pdf (8189 KB) 12
3 13 เม.ย. 2563 15:28:05 ครั้งที่ 3 วันที่ 31 มีนาคม 2563.pdf (5964 KB) 19
4 28 พ.ค. 2563 22:02:56 ครั้งที่ 4 วันที่ 30 เมษายน 2563.pdf (7570 KB) 6
5 22 มิ.ย. 2563 13:26:18 ครั้งที่ 5 วันที่ 29 พฤษภาคม 2563.pdf (6720 KB) 2
6 20 ก.ค. 2563 11:00:30 ครั้งที่ 6 วันที่ 30 มิถุนายน 2563.pdf (6581 KB) 1
7 28 ส.ค. 2563 10:40:06 ครั้งที่ 7 วันที่ 31 กรกฎาคม 2563.pdf (11820 KB) 8
8 10 ก.ย. 2563 16:55:10 ครั้งที่ 8 วันที่ 31 สิงหาคม 2563.pdf (9307 KB) 32
9 26 พ.ย. 2563 11:37:34 ครั้งที่ 9 วันที่ 30 กันยายน 2563.pdf (6942 KB) 34
10 26 พ.ย. 2563 11:38:41 ครั้งที่ 10 วันที่ 30 ตุลาคม 2563.pdf (6510 KB) 0
11 25 ธ.ค. 2563 09:57:24 ครั้งที่ 11 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563.pdf (5254 KB) 0
12 5 ม.ค. 2564 14:14:35 ครั้งที่ 12 วันที่ 28 ธันวาคม 2563.pdf (5789 KB) 0