รายละเอียดกิจกรรม

รายละเอียดกิจกรรม
เรื่อง องค์ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยการแพทย์แผนไทย
รายละเอียด สนับสนุนองค์ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพร
ลำดับ วัน เวลา ที่อัพโหลด
ชื่อเอกสาร / ชื่อไฟล์ (คลิกดาวโหลด) จำนวนดาวโหลด
1 23 ส.ค. 2564 14:48:38 แผ่นพับฟ้าทะลายโจร.pdf (8914 KB) 2
2 23 ส.ค. 2564 14:49:45 แผ่นพับตำรับยาขาว.pdf (5362 KB) 2
3 23 ส.ค. 2564 14:55:38 แผ่นพับยาห้าราก.pdf (8914 KB) 2
4 23 ส.ค. 2564 14:56:03 แผ่นพับ ยาหกสิงห์.pdf (1335 KB) 2
5 23 ส.ค. 2564 14:58:01 แผ่นพับ การรักาาตามคัมภีตกกศิลา.pdf (5656 KB) 2