รายละเอียดกิจกรรม

รายละเอียดกิจกรรม
เรื่อง แผนยุทธศาสตร์ นโยบาย ตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
รายละเอียด
ลำดับ วัน เวลา ที่อัพโหลด
ชื่อเอกสาร / ชื่อไฟล์ (คลิกดาวโหลด) จำนวนดาวโหลด
1 13 ก.ย. 2564 16:42:41 แบบฟอร์มแผนยุทธศาสตร์ คปสอ. ปีงบ 65.docx (91 KB) 2
2 13 ก.ย. 2564 16:43:12 แบบฟอร์มจัดทำแผนปฏิบัติการ รพ.สต. ปีงบ 65.xlsx (137 KB) 2
3 13 ก.ย. 2564 16:43:59 แบบฟอร์มจัดทำแผนปฏิบัติการ รพ. / สสอ. ปีงบ 65.docx (104 KB) 2
4 13 ก.ย. 2564 16:57:36 สไลด์ประชุมชี้แจง วันที่ 7 ก.ย. 64.pdf (2881 KB) 2
5 13 ก.ย. 2564 16:58:52 ร่าง แผนงาน/โครงการ กระทรวงสาธารณสุขปีงบประมาณ 2565.pdf (2785 KB) 2
6 14 ก.ย. 2564 10:02:23 ใบตรวจสอบโครงการ.docx (13 KB) 2
7 14 ก.ย. 2564 10:02:46 แบบฟอร์ม_เขียนโครงการ.docx (23 KB) 2
8 14 ก.ย. 2564 10:03:44 แบบฟอร์ม_แผนงาน_(แผนหน้าเดียว).docx (17 KB) 2
9 14 ก.ย. 2564 10:03:23 แบบฟอร์ม_บันทึกขออนุมัติโครงการ_แผนหน้าเดียว.docx (22 KB) 2
10 14 ก.ย. 2564 10:04:07 แบบฟอร์ม_บันทึกขออนุมัติจัดกิจกรรมตามโครงการ.docx (22 KB) 2
11 14 ก.ย. 2564 10:06:24 แบบฟอร์ม_บันทึกขอขยายระยะเวลาโครงการ.docx (23 KB) 2
12 14 ก.ย. 2564 10:04:46 แบบฟอร์ม_บันทึกขออนุมัติจัดกิจกรรม_(หลังขยายระยะเวลาโครงการ).docx (22 KB) 2