รายละเอียดกิจกรรม

รายละเอียดกิจกรรม
เรื่อง แบบฟอร์มการสำรวจ องค์ความรู้การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านไทย และสมุนไพร ที่มีประสบการณ์ใช้ประโยชน์จริงในแต่ละหน่วยบริการ เพื่อดูแลสุขภาพ ป้องกัน หรื
รายละเอียด แบบฟอร์มการสำรวจ องค์ความรู้การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านไทย และสมุนไพร ที่มีประสบการณ์ใช้ประโยชน์จริงในแต่ละหน่วยบริการ เพื่อดูแลสุขภาพ ป้องกัน หรือบรรเทาอาการจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)