รายละเอียดกิจกรรม

รายละเอียดกิจกรรม
เรื่อง เอกสารขออนุญาตจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 (กัญชา)
รายละเอียด
ลำดับ วัน เวลา ที่อัพโหลด
ชื่อเอกสาร / ชื่อไฟล์ (คลิกดาวโหลด) จำนวนดาวโหลด
1 28 มิ.ย. 2564 11:29:12 การขอ ยส.5 ในการจำหน่ายกัญชา.pdf (951 KB) 2
2 28 มิ.ย. 2564 11:29:38 การขอใช้งานระบบรายงานการใช้กัญชา.pdf (2881 KB) 2
3 28 มิ.ย. 2564 11:29:58 แบบฟอร์มการขอสนับสนุนยากัญชาใน รพสต..pdf (73 KB) 2
4 28 มิ.ย. 2564 11:30:21 ตัวอย่างการขอ ยส.5 ในการจำหน่ายกัญชา.pdf (1009 KB) 2