รายละเอียดกิจกรรม

รายละเอียดกิจกรรม
เรื่อง วัดส่งเสริมสุขภาพ
รายละเอียด แนวทางหลักเกรฑ์ในการคัดเลือกพระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพ ประจำวัด - อสว) ดีเด่น ประจำปี 2564 แนวทางการคัดเลือกและประเมินผลงานส่งเสริมสุขภาพดีเด่น ประจำปี 2564