รายละเอียดกิจกรรม

รายละเอียดกิจกรรม
เรื่อง เกณฑ์การประเมินตำบลที่มีระบบส่งเสริมสุขภาพระยะยาว สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและเกณฑ์ประเมินชมรมผู้สุงอายุคณภาพด้านสุขภาพ ปี 2564
รายละเอียด ใช้สำหรับการประเมินตำบลLTCและข้อมูลชมรม/การประเมินชมรมผู้สูงอายุ และสรุปผลการประเมิน
ลำดับ วัน เวลา ที่อัพโหลด
ชื่อเอกสาร / ชื่อไฟล์ (คลิกดาวโหลด) จำนวนดาวโหลด
1 5 พ.ค. 2564 10:24:01 เกณฑ์ประเมินตำบลและแบบสรุปผลการประเมินตำบลLTC64.rar (423 KB) 2
2 5 พ.ค. 2564 10:24:53 แบบสรุปผลการประเมินชมรมผส.คุณภาพและข้อมูลชมรมผส..rar (88 KB) 2