รายละเอียดกิจกรรม

รายละเอียดกิจกรรม
เรื่อง แนวทางการจัดทำโครงการและแบบฟอร์มการเสนอโครงการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง(Long Term Care) ตามระเบียบเงินบำรุง
รายละเอียด การเขียนโครงการใช้จ่ายตามระเบียบเงินบำรุงในพื้นที่ MOU LTC และได้รับโอนจากอปท.เพื่อจัดบริการดูแลตามCare Plan
ลำดับ วัน เวลา ที่อัพโหลด
ชื่อเอกสาร / ชื่อไฟล์ (คลิกดาวโหลด) จำนวนดาวโหลด
1 21 เม.ย. 2564 10:21:18 ขั้นตอนการปฏิบัติงานของCMและแบบฟอร์มการจัดทำโครงการLTC จ.ราชบุรี.rar (33743 KB) 0
2 21 เม.ย. 2564 11:36:57 แบบเสนอโครงการต่อคณะอนุ LTC และแบบสรุปCP.doc (134 KB) 0