รายละเอียดกิจกรรม

รายละเอียดกิจกรรม
เรื่อง แบบฟอร์มการลงทะเบียนฉีดวัดซีน Moderna สภากาชาดไทย
รายละเอียด สำรวจรายชื่อ แพทย์ พยาบาล ที่มีความประสงค์จะฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 ตามแบบฟอร์มที่สภากาชาดไทยกำหนดพร้อมส่งเอกสารสำเนาบัตรข้าราชการ หรือเอกสารรับรอง ให้แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรีทางอีเมลล์ fdapv70@hotmail.com ภายในวันที่ 13 กันยายน 2564
ลำดับ วัน เวลา ที่อัพโหลด
ชื่อเอกสาร / ชื่อไฟล์ (คลิกดาวโหลด) จำนวนดาวโหลด
1 8 ก.ย. 2564 14:01:20 แบบฟอร์ม.xlsx (682 KB) 2