รายละเอียดกิจกรรม

รายละเอียดกิจกรรม
เรื่อง แนวทางการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็ม 2 ของศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ สำหรับผู้ประสงค์ฉีดเข็ม 2 ณ หน่วยบริการใกล้บ้านในส่วนภูมิภาค
รายละเอียด สิ่งที่ส่งมาด้วยของหนังสือแนวทางการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็ม 2 ของศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ สำหรับผู้ประสงค์ฉีดเข็ม 2 ณ หน่วยบริการใกล้บ้านในส่วนภูมิภาค
ลำดับ วัน เวลา ที่อัพโหลด
ชื่อเอกสาร / ชื่อไฟล์ (คลิกดาวโหลด) จำนวนดาวโหลด
1 23 ส.ค. 2564 11:15:29 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.pdf (1018 KB) 2
2 23 ส.ค. 2564 11:17:05 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2.pdf (360 KB) 2
3 23 ส.ค. 2564 11:18:45 ลิงค์ Google sheet จ.ราชบุรี - ปริมาณความต้องการวัคซีน Astrazeneca เข็ม 2.docx (12 KB) 2
4 23 ส.ค. 2564 13:38:23 สิ่งที่ส่งมาด้วย 3.pdf (128 KB) 2