รายละเอียดกิจกรรม

รายละเอียดกิจกรรม
เรื่อง ประชุมศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข EOC สสจ.ราชบุรี ครั้งที่ 100/2564 วันศุกร์ที่ 1 ต.ค.64
รายละเอียด
ลำดับ วัน เวลา ที่อัพโหลด
ชื่อเอกสาร / ชื่อไฟล์ (คลิกดาวโหลด) จำนวนดาวโหลด
1 1 ต.ค. 2564 10:11:07 2. Liaison-ข้อสั่งการEOCเขต_23_27 ก.ย. และบันทึกข้อสั่งการชุด 4.pdf (703 KB) 0
2 1 ต.ค. 2564 10:16:25 3.2. Plan วัคซีน-รายงานฉีดวัคซีนโควิด ราชบุรี_EOC สสจ. สธน.(1 ต.ค6.pdf (429 KB) 0
3 1 ต.ค. 2564 09:57:23 3.2 วัคซีน-คบส-EOCจังหวัด 64-10-1.pdf (511 KB) 0
4 1 ต.ค. 2564 09:57:34 3.2.2 (A)Slide Planning W21-Edit.pdf (111 KB) 0
5 1 ต.ค. 2564 09:57:54 3.3 รพ.บ้านคา-แผน vaccine บ้านคา.pdf (4328 KB) 0
6 1 ต.ค. 2564 09:58:06 3.6 สสอ.บางแพ-การป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19_สสอ.บางแพ.pdf (1804 KB) 0
7 1 ต.ค. 2564 09:58:18 3.7 สสอ.จอมบึง-รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรนา.pdf (2049 KB) 0
8 1 ต.ค. 2564 09:58:27 3.9 สสอ.โพธาราม-Cluster โรงเชือด ธรรมเสน โพธาราม.pdf (404 KB) 0
9 1 ต.ค. 2564 09:58:35 3.10 สสอ.บ้านโป่ง-คลัสเตอร์28กย64.pdf (1122 KB) 0
10 1 ต.ค. 2564 10:35:56 3.1 SAT_EOC สสจ.รบ 01 10 64.pptx.pdf (1887 KB) 0
11 1 ต.ค. 2564 10:36:32 3.4 รพ.ปากท่อ-การดำเนินการวัคซีน.pdf (50 KB) 0
12 1 ต.ค. 2564 12:47:45 3.5 สสอ.ปากท่อ รง.สถานการณ์โควิด 1 .10.64.pdf (1985 KB) 0