รายละเอียดกิจกรรม

รายละเอียดกิจกรรม
เรื่อง เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการประสานงานจังหวัดราชบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ครั้ง 9/2564
รายละเอียด วันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564 ห้องประชุมชั้น 6 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
ลำดับ วัน เวลา ที่อัพโหลด
ชื่อเอกสาร / ชื่อไฟล์ (คลิกดาวโหลด) จำนวนดาวโหลด
1 20 ก.ย. 2564 10:42:38 สรุปรายงานการประชุมครั้งที่ 8.pdf (9305 KB) 0
2 30 ก.ย. 2564 07:42:49 3.1 ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดปีงบประมาณ 2564 PA/KPI.pdf (2573 KB) 0
3 30 ก.ย. 2564 08:33:11 3.2 งบดำเนินงาน.pdf (275 KB) 0
4 30 ก.ย. 2564 07:43:28 3.1.1 0.1-กันยายน-รวมจังหวัดราชบุรีA-Form_Reg5_PA-KPI_ทุกกลุ่ม-ประเมิน.xlsx (4707 KB) 0
5 30 ก.ย. 2564 07:43:49 3.2.2 งบลงทุน.pdf (2374 KB) 0
6 30 ก.ย. 2564 11:43:39 3.3 สถานการณ์การเงินการคลังของหน่วยบริการเดือนสิงหาคม 2564.pdf (4273 KB) 0
7 30 ก.ย. 2564 14:59:26 3.4 การป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID - 19.pdf (4488 KB) 0
8 30 ก.ย. 2564 07:44:26 4.4.1 สรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2564.pdf (2692 KB) 0
9 30 ก.ย. 2564 07:44:43 6.1 ผลงานกลุ่มวัย.pdf (223 KB) 0
10 30 ก.ย. 2564 07:44:55 6.2 จังหวัดราชบุรีรับโล่รางวัลก้าวท้าใจ Season 3.pdf (180 KB) 0
11 30 ก.ย. 2564 07:45:04 6.3 สรุปสถานการณ์อุบัติเหตุประจำเดือนสิงหาคม 2564.pdf (395 KB) 0
12 30 ก.ย. 2564 11:44:54 วาระการประชุม.pdf (79 KB) 0