รายละเอียดกิจกรรม

รายละเอียดกิจกรรม
เรื่อง ประชุมศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข EOC จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 90/2564 วันอาทิตย์ที่ 29 ส.ค. 64
รายละเอียด
ลำดับ วัน เวลา ที่อัพโหลด
ชื่อเอกสาร / ชื่อไฟล์ (คลิกดาวโหลด) จำนวนดาวโหลด
1 29 ส.ค. 2564 12:52:33 2.1.แนวทางข้อสั่งการ.pdf (26 KB) 2
2 29 ส.ค. 2564 12:52:50 2.2.ราชบุรี สรุปผลการติดตามประเด็นข้อสั่งการ.pdf (279 KB) 2
3 29 ส.ค. 2564 12:53:06 3.3.ราชบุรี สรุปผลการติดตามประเด็นข้อสั่งการ.pdf (281 KB) 2
4 29 ส.ค. 2564 12:53:18 2.4.ติดตามข้อสั่งการ EOC จังหวัด วันที่ 25 สิงหาคม.pdf (695 KB) 2
5 29 ส.ค. 2564 12:53:32 2.5. 17 . 20 สค.64 สรุปข้อสั่งการตามหนังสือข้อสั่งการ.pdf (91 KB) 2
6 29 ส.ค. 2564 13:21:14 3.2 new Planning-use.pdf (198 KB) 2
7 29 ส.ค. 2564 12:54:15 3.2.1 planning-สรุปผลการดำเนินงาน wk16 อำเภอ.pdf (241 KB) 2
8 29 ส.ค. 2564 12:56:18 3.3 operation สอบสวนควบคุมโรค-EOC 29 ส.ค.64.pdf (857 KB) 2
9 29 ส.ค. 2564 12:56:30 3.4. ทีม Case managementนำเสนอ29สค64.pdf (178 KB) 2
10 29 ส.ค. 2564 12:56:53 3.4.1 case management-สถานการณ์เตียง จากโปรแกรม Coward จังหวัดราชบุรี.pdf (1995 KB) 2
11 29 ส.ค. 2564 12:57:04 3.5 ศูนย์ประสาน29 ส.ค 64.pdf (533 KB) 2
12 29 ส.ค. 2564 12:58:04 3.6. สถานการณ์การให้ฉีดวัคซีนโควิด ราชบุรี 28 ส.ค..pdf (219 KB) 2
13 29 ส.ค. 2564 12:58:34 3.6.1 วัคซีน-EOCจังหวัด 64-8-29.pdf (415 KB) 2
14 29 ส.ค. 2564 12:58:46 3.7 รายงาน MCATT 29 ส.ค. 64-use.pdf (586 KB) 2
15 29 ส.ค. 2564 12:59:03 3.8 PIO-EOC290864.pdf (1133 KB) 2
16 29 ส.ค. 2564 13:04:57 3.1 SAT-สถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา SAT.pdf (1433 KB) 2
17 29 ส.ค. 2564 13:10:47 3.9 logistic-จำนวนเวชภัณฑ์ป้องกัน 29 สค 64.pdf (282 KB) 2