รายละเอียดกิจกรรม

รายละเอียดกิจกรรม
เรื่อง เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการประสานงานจังหวัดราชบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ครั้ง 8/2564
รายละเอียด วันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564 ห้องประชุมชั้น 6 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
ลำดับ วัน เวลา ที่อัพโหลด
ชื่อเอกสาร / ชื่อไฟล์ (คลิกดาวโหลด) จำนวนดาวโหลด
1 2 ก.ย. 2564 09:00:57 สรุปรายงานการประชุมครั้งที่ 7.pdf (6689 KB) 2
2 31 ส.ค. 2564 08:05:09 3.1 ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดปีงบประมาณ 2564 PA/KPI.pdf (917 KB) 2
3 31 ส.ค. 2564 08:05:51 3.1.1 รวมจังหวัดราชบุรีA-Form_Reg5_PA-KPI_ทุกกลุ่ม-ประเมิน.xlsx (4707 KB) 2
4 31 ส.ค. 2564 09:05:20 3.2.1 งบดำเนินงาน.pdf (739 KB) 2
5 30 ส.ค. 2564 16:51:07 3.2.2 งบลงทุน.pdf (2884 KB) 2
6 30 ส.ค. 2564 16:39:20 3.3 สถานการณ์การเงินการคลังของหน่วยบริการเดือนกรกฎาคม 2564.pdf (4274 KB) 2
7 31 ส.ค. 2564 09:33:03 3.4 การป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID - 19.pdf (3282 KB) 2
8 31 ส.ค. 2564 09:30:56 4.1 วัคซีนพระราชทาน ซิโนฟาร์ม.pdf (1248 KB) 2
9 30 ส.ค. 2564 15:42:24 4.4.1 การจัดสรรงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ 2565 จังหวัดราชบุรี.pdf (731 KB) 2
10 30 ส.ค. 2564 10:59:31 6.1 ประกาศผล รางวัลประกวดวิชาการปี 2564.pdf (3004 KB) 2
11 30 ส.ค. 2564 11:00:00 6.2 สรุปสถานการณ์อุบัติเหตุประจำเดือนกรกฎาคม 2564.pdf (396 KB) 2
12 30 ส.ค. 2564 10:59:54 6.3 ผลงานกลุ่มวัย.pdf (223 KB) 2
13 30 ส.ค. 2564 11:00:09 6.4 สรุปการจัดตั้งคลินิกกัญชาทางการแพทย์จังหวัดราชบุรี.pdf (274 KB) 2
14 30 ส.ค. 2564 15:55:28 วาระการประชุม.pdf (85 KB) 2