รายละเอียดกิจกรรม

รายละเอียดกิจกรรม
เรื่อง ประชุมชี้แจงการฉีดวัคซีนพระราชทาน ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (video conference)
รายละเอียด วันที่ 24 สิงหาคม 2564 ณ ห้องTalent Room ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
ลำดับ วัน เวลา ที่อัพโหลด
ชื่อเอกสาร / ชื่อไฟล์ (คลิกดาวโหลด) จำนวนดาวโหลด
1 23 ส.ค. 2564 22:04:25 ระเบียบวาระการประชุม.pdf (44 KB) 2
2 23 ส.ค. 2564 22:10:38 แนวทางการฉีดวัคซีน.pdf (124 KB) 2
3 23 ส.ค. 2564 16:56:57 แนวทางที่ราชวิทยาลัยฯกำหนด.pdf (143 KB) 2
4 23 ส.ค. 2564 16:57:27 ใบยินยอมรับการฉีดวัคซีน.pdf (573 KB) 2
5 23 ส.ค. 2564 16:57:41 แบบรายงานการฉีดวัคซีน.pdf (141 KB) 2
6 23 ส.ค. 2564 16:57:57 การประกันภัย.jpeg (435 KB) 2
7 24 ส.ค. 2564 15:33:22 สิ่งสนับสนุนจากสสจ..pdf (333 KB) 2
8 23 ส.ค. 2564 22:05:30 กลุ่มเป้าหมาย.pdf (212 KB) 2
9 23 ส.ค. 2564 22:05:57 แผนการฉีดวัคซีน.pdf (52 KB) 2
10 23 ส.ค. 2564 22:06:44 การเบิกจ่ายวัคซีน.pdf (62 KB) 2
11 23 ส.ค. 2564 22:06:57 วันที่ดำเนินการฉีดวัคซีน.pdf (124 KB) 2
12 24 ส.ค. 2564 11:21:06 การรายงานการฉีดวัคซีน.pptx (523 KB) 2
13 23 ส.ค. 2564 22:07:27 การส่งใบยินยอมรับการฉีด.pdf (232 KB) 2