รายละเอียดกิจกรรม

รายละเอียดกิจกรรม
เรื่อง ประชุมศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข EOC จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 87/2564 วันที่ 10 ส.ค. 64
รายละเอียด
ลำดับ วัน เวลา ที่อัพโหลด
ชื่อเอกสาร / ชื่อไฟล์ (คลิกดาวโหลด) จำนวนดาวโหลด
1 9 ส.ค. 2564 18:49:02 86.สรุปข้อสั่งการ EOC สสจ.ราชบุรี วันส.ที่ 7-8-64 ครั้งที่86-2564.pdf (345 KB) 4
2 10 ส.ค. 2564 13:28:29 2.1 สรุปข้อสั่งการเขตสุขภาพที่ 5.rar (580 KB) 4
3 10 ส.ค. 2564 14:42:00 3.1 SAT-EOC จังหวัด 10 08 64.pdf (863 KB) 4
4 10 ส.ค. 2564 13:28:45 3.2 planning-Wk 14 สสจ.ราชบุรี- แผนเผชิญเหตุ (9 - 15 สค 64).pdf (1228 KB) 4
5 10 ส.ค. 2564 13:32:05 3.4 case mangement-สถานการณ์เตียง จากโปรแกรม Coward จังหวัดราชบุรี.pdf (1603 KB) 4
6 10 ส.ค. 2564 14:50:54 3.5.1 HI_CI1สค64.pdf (1610 KB) 4
7 10 ส.ค. 2564 14:51:08 3.5.2 รายการชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ HI CI ปรับปรุง.pdf (351 KB) 4
8 10 ส.ค. 2564 13:29:13 3.6 ศูนย์ประสานรับ-ส่งผู้ป่วย-สรุป 9 ส.ค. 64.pdf (766 KB) 4
9 10 ส.ค. 2564 13:29:24 3.7 รายงาน MCATT 9 ส.ค. 64.pdf (273 KB) 4
10 10 ส.ค. 2564 15:05:00 3.3 กลุ่มภารกิจ Operation สอบสวนโรค-10 ส.ค.64.pdf (5226 KB) 4