รายละเอียดกิจกรรม

รายละเอียดกิจกรรม
เรื่อง เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการประสานงานจังหวัดราชบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 6/2564
รายละเอียด วันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม 2564 ห้องประชุมชั้น 6 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
ลำดับ วัน เวลา ที่อัพโหลด
ชื่อเอกสาร / ชื่อไฟล์ (คลิกดาวโหลด) จำนวนดาวโหลด
1 5 ก.ค. 2564 08:57:12 3.1 ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดปีงบประมาณ 2564 PA/KPI.pdf (559 KB) 0
2 5 ก.ค. 2564 08:32:41 3.1.1 ภาพรวมจังหวัดราชบุรี.pdf (1288 KB) 0
3 2 ก.ค. 2564 15:18:41 3.2.1 งบดำเนินงาน.pdf (705 KB) 2
4 5 ก.ค. 2564 07:53:32 3.2.2 งบลงทุน.pdf (2445 KB) 0
5 5 ก.ค. 2564 07:55:26 3.3 สถานการณ์การเงินการคลังของหน่วยบริการเดือนมิถุนายน 2564.pdf (3217 KB) 0
6 5 ก.ค. 2564 11:14:07 3.4 การป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID - 19.pdf (544 KB) 0
7 2 ก.ค. 2564 13:20:10 4.4.1 ผลการประเมินการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ไตรมาส 3.pdf (90 KB) 2
8 2 ก.ค. 2564 13:20:37 5.1 งบค่าเสื่อม (สสอ.เมือง เปลี่ยนแปลงรายการระดับ 70% และขอขยายเวลา).pdf (533 KB) 2
9 2 ก.ค. 2564 13:21:37 6.1 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก.pdf (148 KB) 2
10 2 ก.ค. 2564 13:21:49 6.2 ผลงานกลุ่มวัย.pdf (223 KB) 2
11 2 ก.ค. 2564 13:22:01 6.3 จดหมายข่าว To Be Number One.pdf (678 KB) 2
12 5 ก.ค. 2564 07:55:41 6.4 สรุปสถานการณ์อุบัติเหตุประจำเดือนมิถุนายน 2564.pdf (396 KB) 0
13 5 ก.ค. 2564 07:56:01 วาระการประชุม.pdf (85 KB) 0