รายละเอียดกิจกรรม

รายละเอียดกิจกรรม
เรื่อง เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2564
รายละเอียด วันที่ 29 - 30 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 6 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
ลำดับ วัน เวลา ที่อัพโหลด
ชื่อเอกสาร / ชื่อไฟล์ (คลิกดาวโหลด) จำนวนดาวโหลด
1 29 มิ.ย. 2564 11:08:46 เล่มเอกสารตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564.pdf (11527 KB) 2
2 29 มิ.ย. 2564 13:07:45 สไลด์นำเสนอ รพ.ราชบุรี ตรวจราชการและนิเทศงาน วันที่ 29-30 มิถุนายน 2564.pdf (3664 KB) 2
3 29 มิ.ย. 2564 15:29:34 สไลด์นำเสนอ สสจ.ราชบุรี ตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2564.pdf (6359 KB) 2
4 8 ก.ค. 2564 14:01:48 1.สรุปประเด็น ราชทัณฑ์ปันสุขฯ.pdf (280 KB) 0
5 8 ก.ค. 2564 14:02:08 2.สรุปประเด็น กัญชาทางการแพทย์.pdf (786 KB) 0
6 8 ก.ค. 2564 14:02:27 3.สรุปประเด็น ปฐมภูมิ.pdf (309 KB) 0
7 8 ก.ค. 2564 14:02:45 4.สรุปประเด็น สุขภาพกลุ่มวัย.pdf (2157 KB) 0
8 8 ก.ค. 2564 14:03:02 5. สรุปประเด็น ลดแออัดฯ.pdf (2533 KB) 0
9 8 ก.ค. 2564 14:03:29 6.สรุปประเด็น ระบบธรรมาภิบาล.pdf (2092 KB) 0