รายละเอียดกิจกรรม

รายละเอียดกิจกรรม
เรื่อง เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการประสานงานจังหวัดราชบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 5/2564
รายละเอียด วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564 ห้องประชุมชั้น 6 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
ลำดับ วัน เวลา ที่อัพโหลด
ชื่อเอกสาร / ชื่อไฟล์ (คลิกดาวโหลด) จำนวนดาวโหลด
1 25 พ.ค. 2564 15:28:24 3.1 ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดปีงบประมาณ 2564 PA/KPI.pdf (1332 KB) 2
2 7 มิ.ย. 2564 16:55:41 3.1.1 (Excel) ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดปีงบประมาณ 2564 PA/KPI.xlsx (9960 KB) 2
3 25 พ.ค. 2564 08:37:50 3.2.1 งบดำเนินงาน.pdf (693 KB) 2
4 24 พ.ค. 2564 12:34:28 3.2.2 งบลงทุน.pdf (240 KB) 2
5 25 พ.ค. 2564 11:36:15 3.3 สถานการณ์การเงินการคลังของหน่วยบริการเดือนเมษายน 2564.pdf (3582 KB) 2
6 24 พ.ค. 2564 18:42:18 4.4.1 กำหนดการตรวจราชการรอบที่ 2 /2564.pdf (917 KB) 2
7 24 พ.ค. 2564 08:19:44 5.1 งบค่าเสื่อม (รพ.ดำเนินสะดวก เปลี่ยนแปลงรายการระดับ 70%).pdf (111 KB) 2
8 24 พ.ค. 2564 08:20:11 6.1 สรุปสถานการณ์อุบัติเหตุประจำเดือนมีนาคม 2564.pdf (195 KB) 2
9 24 พ.ค. 2564 08:20:24 6.2 ผลงานกลุ่มวัย.pdf (224 KB) 2
10 24 พ.ค. 2564 08:21:00 6.3 ผลการดำเนินงานการบำบัดยาเสพติด จังหวัดราชบุรี.pdf (178 KB) 2
11 24 พ.ค. 2564 08:21:16 6.4 จดหมายข่าว To Be Number One.pdf (659 KB) 2
12 24 พ.ค. 2564 08:21:39 6.5 สรุปผลการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันโรคมะเร็ง จังหวัดราชบุรี.pdf (776 KB) 2
13 24 พ.ค. 2564 08:21:53 6.6 สรุปผลการดำเนินงานการควบคุมโรคไม่ติดต่อ ปีงบประมาณ 2564.pdf (2709 KB) 2
14 24 พ.ค. 2564 08:22:38 6.7 การจัดบริการคลีนิกกัญชาทางการแพทย์.pdf (415 KB) 2
15 24 พ.ค. 2564 08:22:52 6.8 รายงานและติดตามผลการดำเนินงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก.pdf (456 KB) 2
16 1 มิ.ย. 2564 11:05:27 วาระการประชุม.pdf (70 KB) 2