รายละเอียดกิจกรรม

รายละเอียดกิจกรรม
เรื่อง การอบรมพัฒนาความรู้และทักษะบุคลากรสาธารณสุขในการคัดกรองสุขภาพและโรคที่เป็นปัญหาสุขภาพในผู้สูงอายุ (Geriatric Syndrome)
รายละเอียด วันที่ 7-9 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมนราทร โรงพยาบาลโพธาราม
ลำดับ วัน เวลา ที่อัพโหลด
ชื่อเอกสาร / ชื่อไฟล์ (คลิกดาวโหลด) จำนวนดาวโหลด
1 4 เม.ย. 2564 22:20:22 กำหนดการอบรม.pdf (68 KB) 0
2 4 เม.ย. 2564 22:21:12 คู่มือการประเมินคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุปี 2564.rar (5626 KB) 0
3 4 เม.ย. 2564 22:24:35 แบบประเมินคลินิกผู้สูงอายุ.rar (208 KB) 0
4 11 เม.ย. 2564 14:55:18 เกียรติบัตรผู้เข้าอบรมGeriatric syndrome 7-9 เมย.64.pdf (658 KB) 0
5 5 พ.ค. 2564 11:08:10 Dementia ศ.นพ.ประเสริฐ.pdf (1260 KB) 0
6 5 พ.ค. 2564 11:11:03 Fall case study ศ.นพ.ประเสริฐ.pdf (7820 KB) 0
7 5 พ.ค. 2564 11:11:36 Fall Case Study 2 ศ.นพ.ประเสริฐ.pdf (124 KB) 0
8 5 พ.ค. 2564 11:12:13 การคัดกรองและประเมินสุขภาพผู้สูงอายุ.pdf (6133 KB) 0
9 5 พ.ค. 2564 11:13:37 Geriatric Seamless Care สถาบันเวชศาสตร์ฯ.pdf (5302 KB) 0
10 5 พ.ค. 2564 11:15:16 กิจกรรมและการเคลื่อนไหวร่างกายสำหรับป้องกันสมองเสื่อมและหกล้ม รพ.พระมงกุฏเกล้า.ppt (36948 KB) 0