รายละเอียดกิจกรรม

รายละเอียดกิจกรรม
เรื่อง ประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์งานวัยรุ่น
รายละเอียด ประชุมวันที่ 1 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 6 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
ลำดับ วัน เวลา ที่อัพโหลด
ชื่อเอกสาร / ชื่อไฟล์ (คลิกดาวโหลด) จำนวนดาวโหลด
1 1 เม.ย. 2564 08:22:39 เล่มยุทธศาสตร์ 2559-2569.pdf (389 KB) 0
2 1 เม.ย. 2564 08:23:15 ทบทวนวิสัยทัศน์.docx (25 KB) 0
3 1 เม.ย. 2564 08:23:48 ทำแผนยุทธศาสตร์.docx (14 KB) 0
4 1 เม.ย. 2564 08:24:40 สถานการณ์.pdf (3840 KB) 0