รายละเอียดกิจกรรม

รายละเอียดกิจกรรม
เรื่อง การประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนมหัศจรรย์ 1000 วันแรกของชีวิต
รายละเอียด
ลำดับ วัน เวลา ที่อัพโหลด
ชื่อเอกสาร / ชื่อไฟล์ (คลิกดาวโหลด) จำนวนดาวโหลด
1 30 มี.ค. 2564 20:26:56 หลักการและการขับเคลื่อนโครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแห่งชีวิต_จรรยา สืบนุช.pdf (11634 KB) 0
2 30 มี.ค. 2564 20:27:38 มหัศจรรย์ 1000 แรกของชีวิต_จรรยา สืบนุช.pptx (1374 KB) 0
3 30 มี.ค. 2564 20:29:42 โภชนาการ 1,000 วันแรกของชีวิตและแนวทางการดำเนินงานตำบล 1,000 วัน ปี 2564_เบญจพรรณ.pdf (6085 KB) 0
4 30 มี.ค. 2564 20:31:05 ตัวอย่าง_ตารางนิยามเป้าประสงค์ของแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ฉบับปฏิบัติการ (SLM).doc (124 KB) 0
5 30 มี.ค. 2564 20:31:35 แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ ตำบล 1000 วัน.ppt (756 KB) 0
6 30 มี.ค. 2564 20:32:51 แบบประเมินตนเองตำบลมหัศจรรย์ 1,000 วัน_อปท.ระดับตำบล -190264.pdf (217 KB) 0
7 30 มี.ค. 2564 20:33:49 แบบประเมินตนเองตำบลมหัศจรรย์ 1,000 วัน_หน่วยบริการสาธารณสุข -190264.pdf (292 KB) 0
8 30 มี.ค. 2564 20:34:49 แบบประเมินตนเองตำบลมหัศจรรย์ 1,000 วัน_อสม. ระดับตำบล-190264.pdf (203 KB) 0
9 31 มี.ค. 2564 14:34:45 แนวทางการดำเนินงานตำบล 1000 วันแรกของชีวิต จังหวัดราชบุรี.pdf (138 KB) 0
10 31 มี.ค. 2564 14:41:41 ตัวอย่างการดำเนินงานตำบล 1000วันแรกของชีวิต ไร่โคก เมืองปลาไหล.pdf (13759 KB) 0