รายละเอียดกิจกรรม

รายละเอียดกิจกรรม
เรื่อง เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
รายละเอียด เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก วันที่ 30 มีนาคม 2564
ลำดับ วัน เวลา ที่อัพโหลด
ชื่อเอกสาร / ชื่อไฟล์ (คลิกดาวโหลด) จำนวนดาวโหลด
1 30 มี.ค. 2564 08:10:03 วาระการประชุม.pdf (89 KB) 0
2 30 มี.ค. 2564 08:10:22 สไลด์นำเสนอ.pdf (1164 KB) 0
3 30 มี.ค. 2564 08:10:54 ชี้แจงแผนไทยและแผน จีน.pdf (478 KB) 0
4 30 มี.ค. 2564 08:11:39 KPI template.pdf (9040 KB) 0