ที่ปรึกษากลุ่มงาน

ที่ปรึกษากลุ่มงาน

นายเสริมศักดิ์ นาคเงิน

นิติกร ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงาน