ผู้บริหาร สสจ.ราชบุรี

ผู้บริหาร สสจ.ราชบุรี

พญ.ปาจรีย์ อารีย์รบ

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี

ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (แพทย์) สูง

นพ.ชวนนท์ อิ่มอาบ

นายแพทย์ เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

นายไพรัช มโนสารโสภณ

นักวิชาการสาธารณสุข เชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)

นายพิสุทธิ์ คงขำ

นักวิชาการสาธารณสุข เชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ)

นายรุ่งเรือง เด่นดวงใจ

นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ (ด้านบริการทางวิชาการ)