ผู้บริหาร สสจ.ราชบุรี

ผู้บริหาร สสจ.ราชบุรี

พญ.ปาจรีย์ อารีย์รบ

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี

ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (แพทย์) สูง

นพ.ชวนนท์ อิ่มอาบ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัดเพลง
นายแพทย์ เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) (คนที่ 1)

นายไพรัช มโนสารโสภณ

นักวิชาการสาธารณสุข เชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)

นายพิสุทธิ์ คงขำ

นักวิชาการสาธารณสุข เชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ)

นายรุ่งเรือง เด่นดวงใจ

นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ (ด้านบริการทางวิชาการ)