กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัย

กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัย

ข้อมูลการติดต่อ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี (อาคารใหม่) ชั้น 2

เบอร์ติดต่อ 032-328101-107 ต่อ 203-204

โครงสร้างงาน

1. งานอาชีวอนามัย และควบคุมโรคจากสิ่งแวดล้อม (Occupation Health and Environmental Disease Control)
2. งานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม (Environmental Health Development)
3. งานสุขาภิบาล (Food Sanitation)
4. งานตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
5. งานประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม
6. งานวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับงานอนามัย สิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัย

น.ส.ณิชาภา ตั้งสกุลระหง

นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ

รองหัวหน้ากลุ่มงาน ลำดับที่ 1

น.ส.สุกัญญา ธรรมรักษ์เจริญ

นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
รองหัวหน้ากลุ่มงาน ลำดับที่ 2

น.ส.สาวนีย์ พจนารถ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(พนักงานราชการ)

นายนวพล ใจเพ็ชร

นักวิชาการสาธารณสุข
(พนักงานราชการ)