กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

ข้อมูลการติดต่อ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี (อาคารใหม่) ชั้น 4

เบอร์ติดต่อ 032-328101-107 ต่อ 406-407

โครงสร้างงาน

1. งานส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย
- สตรีและเด็กปฐมวัย
- วัยเรียน
- วัยรุ่น
- วัยทำงาน
- วัยผู้สูงอายุ
2. งานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
3. งานพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
4. หน่วยแพทย์ พอสว. หน่วยแพทย์อื่นๆ ผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์
5. งานวิจัย และพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับงานส่งเสริมสุขภาพ

นางสายสวาท เด่นดวงใจ

นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงาน

น.ส.ศลาฆนันท์ หงษ์สวัสดิ์

พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
รองหัวหน้ากลุ่มงาน ลำดับที่ 1

นางสุภาภรณ์ เวชกุล

นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
รองหัวหน้ากลุ่มงาน ลำดับที่ 2

นางนงนุช จันทศรี

เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน

น.ส.หัทยา อดิเรกลาภ

นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ

น.ส.ฐิติรัตน์ ผ่านจังหาร

นักวิชาการสาธารณสุข
(ลูกจ้างชั่วคราว)