กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการและการแพทย์ฉุกเฉิน

กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการและการแพทย์ฉุกเฉิน

ข้อมูลการติดต่อ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี (อาคารใหม่) ชั้น 5

เบอร์ติดต่อ 032-328101-107 ต่อ 506

โครงสร้างงาน

1. งานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
2. งานวิจัย และพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนา ระบบบริการสุขภาพ
3. งานพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
4. งานอุบัติเหตุทางถนน
5. งานพัฒนาระบบส่งต่อ
6. งานบริหารจัดการภัยพิบัติ
7. งานเฝ้าระวังป้องกันเด็กจมน้ำ
8. งานความปลอดภัยการรับเสด็จ
9. งานวิจัย และพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับงาน การแพทย์ฉุกเฉิน และสาธารณภัย

นางสุรภา ขุนทองแก้ว

นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงาน

นางนิรมล เกิดอินท์

นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
รองหัวหน้ากลุ่มงาน ลำดับที่ 1

นางจุฑามาศ ขจายแสง

นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ

น.ส.นุสรา อัยราน้อย

พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ

นางลาวัลย์ ขำแก้ว

เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน

น.ส.ณัฐวีร์ โกมลเปริน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(พนักงานราชการ)

น.ส.รัตนาภร ดังแสง

นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ

น.ส.อานิสรา ราชวัตร์

นักวิชาการสาธารณสุข
(ลูกจ้างชั่วคราว)