กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

ข้อมูลการติดต่อ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี (อาคารใหม่) ชั้น 5

เบอร์ติดต่อ 032-328101-107 ต่อ 507 - 509

โครงสร้างงาน

1.งานพัฒนายุทธศาสตร์สุขภาพ
2.งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.งานนิเทศ และประเมินผล
4.งานสาธารณสุขพื้นที่พิเศษ/พื้นที่เฉพาะ
5.งานนโยบายและโครงการพิเศษ เช่น โครงการพระราชดำริ
สมัชชาสุขภาพ งานกระจายอำนาจ ฯลฯ
6. การบริหารงบประมาณ
7. งานวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับ งานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

นางนิศาชล ศรีหริ่ง

นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงาน

น.ส.นฤมล สุทธิแสงจันทร์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
รองหัวหน้ากลุ่มงาน ลำดับที่ 1

น.ส.อุทุมพร ปลื้มทับสาย

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน
รองหัวหน้ากลุ่มงาน ลำดับที่ 2

นายกิตติ์พิพัชร์ ศรีวิลาศ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ

น.ส.ณฐพร ทองรอด

นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ

น.ส.สุพจนีย์ สะอาด

นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ

นายณัฐกิจ คงเดช

พนักงานช่วยการพยาบาล
(พนักงานกระทรวงสาธารณสุข)

น.ส.อัญชลี พ่วงศรีรักษา

นักวิชาการสาธารณสุข
(พนักงานราชการ)

น.ส.อรวลัญช์ ศรีพิบูลย์

นักวิชาการเงินและบัญชี
(ลูกจ้างชั่วคราว)

ว่าที่ ร.ต.หญิงปรารถนา ทองคงอ่วม

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
(ลูกจ้างชั่วคราว)

นายอภิรติ รัตนศักดิ์ชัยชาญ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
(ลูกจ้างชั่วคราว)

น.ส.อวัสดา นาคะรัมภะ

นักจัดการงานทั่วไป
(พนักงานราชการ)