กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ

ข้อมูลการติดต่อ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี (อาคารใหม่) ชั้น 3

เบอร์ติดต่อ 032-328101-107 ต่อ 315-317

โครงสร้างงาน

1.งานพัฒนาคุณภาพตามมาตราฐานสถานบริการ
2 งานพัฒนาคุณภาพระบบปฐมภูมิและสุขภาพอำเภอ
3.งานพัฒนาคุณภาพหน่วยงานบริหาร
4.งานพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานระบบบริการสาธารณสุข
5.งานพัฒนาหน่วยงานคุณธรรม
6.งานพัฒนาวิชาการและงานวิจัยด้านสาธารณสุข

นางจิรนาถ บวรธรรมรัตน์

นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงาน

นางชฎาภรณ์ บุตรบุรี

นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
รองหัวหน้ากลุ่มงาน ลำดับที่ 1

นายสมเกียรติ โค้วไล้

นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ

นางสุรีย์มาศ คำพุฒ

พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ

นายภาคิณัย เอี่ยมอุดม

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
(ลูกจ้างชั่วคราว)

นายนภัสถ์ ชื่นเชื่อม

นักวิชาการสาธารณสุข
(ลูกจ้างชั่วคราว)

น.ส.ศตพร เงินถี

นักวิชาการสาธารณสุข
(ลูกจ้างชั่วคราว)