กลุ่มงานประกันสุขภาพ

กลุ่มงานประกันสุขภาพ

ข้อมูลการติดต่อ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี (อาคารใหม่) ชั้น 5

เบอร์ติดต่อ 032-328101-107 ต่อ 510-511

โครงสร้างงาน

1. งานบริหารจัดการข้อมูลผู้มีสิทธิ
2. งานบริหารจัดการกองทุนต่างๆ เช่น กองทุนหลักประกันสุขภาพ กองทุนประกันสังคม กองทุนแรงงานต่างด้าว เป็นต้น
3. งานเฝ้าระวังสถานการณ์การเงินการคลัง
4. งานคุ้มครองสิทธิ การรับเรื่องร้องเรียน
5. งานบริหารการชดเชย และตรวจสอบเวชระเบียน
6. งานวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับงานประกันสุขภาพ

นางประนอม จิตต์ทนงศักดิ์

พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มงาน

น.ส.สาธิตา เสมอมา

พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ

นายอภิชาติ ช่วยรัตน์

นักวิชาการเงินและบัญชี
(พนักงานราชการ)

น.ส.อนุสรา ทัดมาลา

นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ

น.ส.ปัจพร กวางทอง

นักวิชาการเงินและบัญชี
(ลูกจ้างชั่วคราว)

น.ส.วรกาญจน์ รุ่งโต

นักวิชาการสาธารณสุข
(ลูกจ้างชั่วคราว)