กลุ่มงานบริหารทั่วไป

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

ข้อมูลการติดต่อ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี (อาคารใหม่) ชั้น 3

เบอร์ติดต่อ 032-328101-107 ต่อ 303 - 311

โครงสร้างงาน

1.งานการเงิน และการบัญชี
2.รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ
3.งานพัสดุ ก่อสร้างและการซ่อมบำรุง
4.งานธุรการและการบริหารยานพาหนะ
5.งานตรวจสอบ ควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
6.งานสำนักงานเลขานุการและอำนวยการ
7.งานประชาสัมพันธ์ทั่วไป
8.งานดูแลอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม

นายอังกาศ สิงห์พิทักษ์

นายช่างโยธา ชำนาญงาน

หัวหน้ากลุ่มงาน

งานการเงินและบัญชี

นางสุทธิกานต์ นาคกู้

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน
หัวหน้างาน

นางจันทร์ทิพย์ สว่างวงษ์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน

นางรติมา หนูหา

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน

นางสุรีรัตน์ มูลม่อม

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน

น.ส.สุจิราภรณ์ จอมประเสริฐ

นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

น.ส.ทิพย์วิภา ชนะกิจเจริญ

นักวิชาการเงินและบัญชี
(พนักงานราชการ)

น.ส.เอื้อมพร โพธิ์งาม

นักวิชาการเงินและบัญชี
(พนักงานราชการ)

น.ส.พรกมล ทองระหง

นักวิชาการเงินและบัญชี
(พนักงานราชการ)

น.ส.สุกัญญา ศรีเมือง

นักวิชาการเงินและบัญชี
(ลูกจ้างชั่วคราว)

งานพัสดุ ก่อสร้าง และการซ่อมบำรุง

นางทิพาพรรณ พานิชเจริญ

เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน
หัวหน้างาน

นางพีรยา ชมภูไร่

เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
รองหัวหน้างาน ลำดับที่ 2

นางกิ่งกาญจน์ แร่นิล

เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน

น.ส.นันทภัสท์ พรหมมาลี

เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

นายสิริศักดิ์ ไชว้พันธ์

นายช่างโยธา
(พนักงานราชการ)

ว่าที่ ร.ต.หญิงธนกร เกษาพร

นักวิชาการพัสดุ
(พนักงานราชการ)

น.ส.ศิริวรรณ ผึ่งผาย

นักวิชาการพัสดุ
(พนักงานราชการ)

นายจิรายุ กุลเกตุ

นักวิชาการพัสดุ
(พนักงานราชการ)

งานธุรการ และการบริหารยานพาหนะ

นายพีรยุทธ ครุฑดำ

พนักงานขับรถยนต์
(ลูกจ้างชั่วคราว)

นายเมืองชัย จิระศิริโชติ

พนักงานธุรการ ชำนาญงาน
รองหัวหน้างาน ลำดับที่ 2

น.ส.ผ่องภิษชย์ พรศุภนิตย์

เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

นางพิกุล อารีพรสมสุข

เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

นางบุปผา เหมือนประสาท

เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

นางกมลลักษณ์ บัวจุน

พนักงานธุรการ ส 3

นายมานะ วันจา

พนักงานขับรถยนต์ ส 2

นายสิรภพ เผือกหอม

พนักงานขับรถยนต์ ส 2

นายปิยะ วิชัยเมือง

พนักงานขับรถยนต์ ส 2

นายจรัญ เทียนไชย

พนักงานขับรถยนต์ ส 2

นางทองดี คงนิล

แม่บ้าน บ 2

นางหนึ่งฤทัย พุกภูษา

เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
(พนักงานราชการ)

นายศักดิ์ดา พงษ์น้อย

พนักงานขับรถยนต์
(ลูกจ้างชั่วคราว)

นายอำนาจ ธรรมกิจ

พนักงานขับรถยนต์
(ลูกจ้างชั่วคราว)

น.ส.บุณฑริก พัวพงษ์ไพโรจน์

พนักงานช่วยการพยาบาล
(พนักงานกระทรวงสาธารณสุข)

น.ส.อังคณา คชนาวงค์

นักจัดการงานทั่วไป
(พนักงานราชการ)

น.ส.หนึ่งฤทัย จันทร์ทิพย์

นักวิชาการพัสดุ
(พนักงานราชการ)

นายจิรเดช เจริญสุข

นักวิชาการพัสดุ
(ลูกจ้างชั่วคราว)