กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

ข้อมูลการติดต่อ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี (อาคารใหม่) ชั้น 3

เบอร์ติดต่อ 032-328101-107 ต่อ 312-314

โครงสร้างงาน

1. งานวางแผนกำลังคน
2. งานสรรหา และบรรจุแต่งตั้ง
3. งานฐานข้อมูลทรัพยากรบุคคล
4. ทะเบียนประวัติ และเครื่องราชอิสริยาภรณ์
5. งานสวัสดิการ และสิทธิประโยชน์
6. งานประเมินคุณสมบัติบุคคล และผลงานขึ้นดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น และงานประเมินผล การปฏบัติราชการ
7. งานเงินเดือน

น.ส.วิลาวัลย์ พุตติ

นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงาน

น.ส.พรทิพย์ บุตรดาวงค์

นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
รองหัวหน้ากลุ่มงาน ลำดับที่ 1

น.ส.จินตวาณี พานิช

นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

นางสมจิตร มลสวัสดิ์

เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

น.ส.จุฑามาศ เนติธนคุณ

นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ

น.ส.เจนจิรา จุลแสน

นักทรัพยากรบุคคล
(พนักงานราชการ)

น.ส.ลลดา ลาภอุดมเลิศ

นักทรัพยากรบุคคล
(พนักงานราชการ)

นายฐิตินันท์ ทองคำ

นักทรัพยากรบุคคล
(พนักงานราชการ)

น.ส.ณัฐรดา เมฆสงค์

นักทรัพยากรบุคคล
(ลูกจ้างชั่วคราว)

น.ส.จารุวรรณ ศิริบุญมา

นักทรัพยากรบุคคล
(พนักงานราชการ)

นายวีรพงษ์ชัย ศรีฉลาด

นักทรัพยากรบุคคล
(ลูกจ้างชั่วคราว)