กลุ่มงานทันตสาธารณสุข

กลุ่มงานทันตสาธารณสุข

ข้อมูลการติดต่อ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี (อาคารใหม่) ชั้น 2

เบอร์ติดต่อ 032-328101-107 ต่อ 201-202

โครงสร้างงาน

1.งานพัฒนากลยุทธด้านทันตสาธารณสุข
2.งานจัดระบบทันตสุขภาพระดับจังหวัด
3.งานสนับสนุนบริการในหน่วยบริการทุกระดับ
4.งานส่งเสริม ป้องกัน และเฝ้าระวังทันตสุขภาพตามกลุ่มเป้าหมายต่างๆ
5.งานวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับงานทันตสาธารณสุข

นายนิพัทธ์ สมศิริ

ทันตแพทย์ เชี่ยวชาญ

หัวหน้ากลุ่มงาน

นายชัยรัตน์ ศรีสวรรค์

ทันตแพทย์ ชำนาญการพิเศษ

นางสิริโสภา จิตราทร

ทันตแพทย์ ชำนาญการพิเศษ

น.ส.ธันย์ชนก แสงเขียว

ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ

น.ส.วรุณศิริ สัมพันธ์สมโภช

ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ

น.ส.วัลภา วิชัยสกุล

ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ

น.ส.ณัฏฐนิช สาลีวรรณ์

ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ

น.ส.ปารียา จีนประดับ

ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ

นางชื่นจิต เผือกหอม

เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ชำนาญงาน

นางกิตติมา เจริญสกุลมณีเกิด

เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ชำนาญงาน

น.ส.วรรณนิศา กล้าหาญ

นักจัดการงานทั่วไป
(ลูกจ้างชั่วคราว)

นางวชิราภรณ์ หานุภาพ

นักจัดการงานทั่วไป
(ลูกจ้างชั่วคราว)

นางสุจิตรา สวัสดิ์รักษา

นักจัดการงานทั่วไป
(ลูกจ้างชั่วคราว)