กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค และเภสัชสาธารณสุข

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค และเภสัชสาธารณสุข

ข้อมูลการติดต่อ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี (อาคารใหม่) ชั้น 2

เบอร์ติดต่อ 032-328101-107 ต่อ 205-207

โครงสร้างงาน

1. งานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ และสถานประกอบการด้านสุขภาพ
2. งานคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคด้านสาธารณสุข
3. งานพัฒนาระบบยา และเวชภัณฑ์
4. งานส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจสุขภาพ
5. งานมาตรฐานสถานพยาบาล และการประกอบโรคศิลปะ
6. งานอาหารปลอดภัย
7. งานบังคับใช้กฎหมายควบคุมสุรา และยาสูบ
8. งานวิจัย และพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับงานคุ้มครอง ผู้บริโภค และเภสัชสาธารณสุข

น.ส.วรลักษณ์ อนันตกูล

เภสัชกร ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงาน

นางจีรฉัตร จิรวัฒนานุกูล

เภสัชกร ชำนาญการ
รองหัวหน้ากลุ่มงาน ลำดับที่ 1

น.ส.กนกพร มณีมาส

เภสัชกร ชำนาญการ

นายกฤตธี พุทธิกานต์

เภสัชกร ชำนาญการ

นายวรพจน์ เพียรพิจารณ์

เภสัชกร ชำนาญการ

น.ส.สินีนุช ไกรสิงห์เดชา

เภสัชกร ชำนาญการ

น.ส.มลธิรา ชัยชนะ

เภสัชกร ปฏิบัติการ

นางนิดาพร อัศวภาดา

เภสัชกร ปฏิบัติการ

น.ส.ญามีลา ยีหมะ

เภสัชกร ชำนาญการ

น.ส.วรวรรณ ดวงแก้ว

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(พนักงานราชการ)

นายภาวัต อุรุวงศ์

เภสัชกร
(พนักงานราชการ)

น.ส.อชิรญาณ์ โชคชัยเจริญ

เภสัชกร
(พนักงานราชการ)