กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และยาเสพติด

กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และยาเสพติด

ข้อมูลการติดต่อ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี (อาคารใหม่) ชั้น 4

เบอร์ติดต่อ 032-328101-107 ต่อ 404-405

โครงสร้างงาน

1. งานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ
2. โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (to be number one)
3. งานป้องกัน ควบคุม และบำบัดการบริโภคสุรา และยาสูบ
4. งานสุขภาพจิต
5. งานบริหารจัดการป้องกันและบำบัดยาเสพติด
6. งานบูรณาการตำบลจัดการสุขภาพ
7. งานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
8. งานวิจัย และพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และยาเสพติด

นายเจตนา คันธาทิพย์

นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มงาน

น.ส.ดวงเดือน ก้อนทอง

พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
รองหัวหน้ากลุ่มงาน ลำดับที่ 1

น.ส.พิมลดา เนตรสว่าง

พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ

น.ส.เนาวรัตน์ งามยิ่งยวด

นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ

น.ส.อรณี พรหมน้อย

นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ

น.ส.ปิยภา เอี่ยมงาม

พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ

น.ส.เพ็ญนภา เดชกุล

นักวิชาการสาธารณสุข
(พนักงานราชการ)