กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ

กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี (อาคารใหม่) ชั้น 4

เบอร์ติดต่อ 032-328101-107 ต่อ 408-410

โครงสร้างงาน

1. งานควบคุมโรคติตต่อทั่วไป
2. งานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่เฉพาะ
3. งานสอบสวนโรค
- งานประเมินปัญหา
- พัฒนาระบบเฝ้าระวังและควบคุมโรค
4. งานเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา
5. งานวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับงานควบคุมโรคติดต่อ

นายอัครวุฒิ ศุภอักษร

นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มงาน

นายสิทธิศักดิ์ คำนุ

เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
รองหัวหน้ากลุ่มงาน ลำดับที่ 2

นายทณาศักดิ์ ปั้นทรัพย์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

นายวิศนุกรณ์ บางตุ้ม

นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ

นายทรงวุฒิ บุญงาม

นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ

น.ส.มนันยา ทองลิ่ม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(พนักงานราชการ)