กลุ่มงานการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก

กลุ่มงานการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก

ข้อมูลการติดต่อ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี (อาคารเก่า) ชั้น 1

เบอร์ติดต่อ 032-328101-107 ต่อ 208

โครงสร้างงาน

1. งานพัฒนาระบบบริหารงานแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก
2. งานพัฒนาและส่งเสริมบริการการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก
3. งานพัฒนาระบบข้อมูล และเทคโนโลยีทางการแพทย์แผนไทย
4. งานวิชาการ และพัฒนาบุคลากรแพทย์แผนไทย และแพทย์ทางเลือก
5. งานคุ้มครองภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย
6. งานวิจัย และพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับงานการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก

นางอัญนิกา งามเจริญ

นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มงาน

น.ส.รัชดา ดาราศรีศักดิ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ

นางนันทา ชลิศราพงศ์

นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ

นางศุภรัสมิ์ เศรษฐจิรวิโรจน์

เภสัชกร ชำนาญการ

นายชานนท์ ชื่นอารมณ์

นักจัดการงานทั่วไป
(พนักงานราชการ)

น.ส.จิรภิญญา สายสดุดี

แพทย์แผนไทย
(ลูกจ้างชั่วคราว)

น.ส.วราพร เหล่าอุ่นอ่อน

แพทย์แผนไทย
(ลูกจ้างชั่วคราว)