กลุ่มกฎหมาย

กลุ่มกฎหมาย

ข้อมูลการติดต่อ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี (อาคารใหม่) ชั้น 2

เบอร์ติดต่อ 032-328101-107 ต่อ 208-209

โครงสร้างงาน

1. การให้คำปรึกษาและความเห็นทางกฎหมาย
2. งานนิติกรรมและสัญญา
3. การดำเนินการทางวินัย
4. การบังคับใช้กฎหมาย
5. การดำเนินคดีอาญา คดีเพ่ง และคดีปกครอง
6. งานอุทธรณ์ และร้องทุกข์
7. งานเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด
8. การเผยแพร่ให้ความรู้
9. งานศุนย์ดำรงค์ธรรม

นายสาโรจน์ อินทรชาติ

นิติกร ชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มงาน

น.ส.นงลักษณ์ เปลาเล

นิติกร ปฏิบัติการ

นายกัมปนาท แก้วคง

นิติกร
(พนักงานราชการ)

น.ส.ชลลดา นามสง่า

นักวิชาการพัสดุ
(ลูกจ้างชั่วคราว)