รง.504

รายงานผู้ป่วยนอกตามกลุ่มสาเหตุ 21 กลุ่มโรค (รง.504)
ข้อมูลประจำปี หน่วยงาน
ลำดับ ชื่อกลุ่มโรค ชื่อกลุ่มโรค (ENG) รหัสโรค เมือง จอมบึง สวนผึ้ง ดำเนินสะดวก บ้านโป่ง บางแพ โพธาราม ปากท่อ วัดเพลง บ้านคา รวม
เมือง
จำนวน
(คน)
เมือง
จำนวน
(ครั้ง)
จอมบึง
จำนวน
(คน)
จอมบึง
จำนวน
(ครั้ง)
สวนผึ้ง
จำนวน
(คน)
สวนผึ้ง
จำนวน
(ครั้ง)
ดำเนินสะดวก
จำนวน
(คน)
ดำเนินสะดวก
จำนวน
(ครั้ง)
บ้านโป่ง
จำนวน
(คน)
บ้านโป่ง
จำนวน
(ครั้ง)
บางแพ
จำนวน
(คน)
บางแพ
จำนวน
(ครั้ง)
โพธาราม
จำนวน
(คน)
โพธาราม
จำนวน
(ครั้ง)
ปากท่อ
จำนวน
(คน)
ปากท่อ
จำนวน
(ครั้ง)
วัดเพลง
จำนวน
(คน)
วัดเพลง
จำนวน
(ครั้ง)
บ้านคา
จำนวน
(คน)
บ้านคา
จำนวน
(ครั้ง)
รวม
จำนวน
(คน)
รวม
จำนวน
(ครั้ง)