ติดเชื้อรายใหม่
ติดเชื้อสะสม
กำลังรักษา
หายแล้ว
เสียชีวิต
ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงสะสม
ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำสะสม
กรุณารอซักครู่...ข่าวกำลังจะมา

เอกสารดาวโหลด

22 มิ.ย. 64 ประชุมขับเคลื่อนมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) สำหรับสถานประกอบกิจการ (Good factory Practice : GFP) (ส่งเสริม)
22 มิ.ย. 64 ประชุมศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข EOC จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 81/2564 (ยุทธฯ)
17 มิ.ย. 64 แบบรายงานงานไตรมาสที่ 3 (รอบ9เดือน) ปี2564 (แพทย์แผนไทย)
23 มิ.ย. 64 เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 (ยุทธฯ)
15 มิ.ย. 64 ประชุมศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข EOC จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 80/2564 (ยุทธฯ)
11 มิ.ย. 64 รายงานนักจัดการงานทั่วไป รอบ 9 เดือน (แพทย์แผนไทย)
15 มิ.ย. 64 เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเด็กปฐมวัย ด้านพัฒนาการ และโภชนาการ ผ่านการประชุมทางไกล (VDO Conference) -9-11 มิถุนายน 2564 (ส่งเสริม)
07 มิ.ย. 64 ประชุมศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข EOC จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 79/2564 (ยุทธฯ)
01 มิ.ย. 64 ประชุมศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข EOC จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 78/2564 (ยุทธฯ)
07 มิ.ย. 64 เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการประสานงานจังหวัดราชบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 5/2564 (ยุทธฯ)
25 พ.ค. 64 ประชุมศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้าน (EOC) จังหวัดราชุบรี ครั้งที่ 77/2564 (ยุทธฯ)
20 พ.ค. 64 คู่มือคำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์อย่างปลอดภัยสำหรับผู้ป่วย และสมุดประจำตัวผู้ป่วยที่ใช้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ (แพทย์แผนไทย)
17 พ.ค. 64 แบบฟอร์วัดส่งเสริมสุขภาพ (ส่งเสริม)
17 พ.ค. 64 วัดส่งเสริมสุขภาพ (ส่งเสริม)
05 พ.ค. 64 เกณฑ์การประเมินตำบลที่มีระบบส่งเสริมสุขภาพระยะยาว สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและเกณฑ์ประเมินชมรมผู้สุงอายุคณภาพด้านสุขภาพ ปี 2564 (ส่งเสริม)
28 เม.ย. 64 QRcode สื่อให้ความรู้คำแนะนำการรับประทานยาฟ้าทะลายโจรสำหรับโควิด – 19 (แพทย์แผนไทย)
23 มิ.ย. 64 เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการประสานงานจังหวัดราชบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 4/2564 (ยุทธฯ)
21 เม.ย. 64 แนวทางการจัดทำโครงการและแบบฟอร์มการเสนอโครงการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง(Long Term Care) ตามระเบียบเงินบำรุง (ส่งเสริม)
21 เม.ย. 64 รายงานการประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค นอกสถานที่ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ยุทธฯ)
20 เม.ย. 64 สำเนาคำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2564 (ยุทธฯ)

ข้อมูลหน่วยบริการ

อำเภอ รพ. รพสต.
เมืองราชบุรี 1 26
จอมบึง 1 15
สวนผึ้ง 1 9
ดำเนินสะดวก 1 19
บ้านโป่ง 1 24
บางแพ 1 9
โพธาราม 2 29
ปากท่อ 1 18
วัดเพลง 1 4
บ้านคา 1 9
ดูเพิ่มเติม และตรวจสอบรหัส

ข้อมูลบุคลากร สสจ.ราชบุรี

  • ข้าราชการ
  • ลูกจ้างชั่วคราว
  • พนักงานราชการ
  • ลูกจ้างประจำ
  • พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

Fanpage

แผนที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี