สารประชาสัมพ้นธ์

ลำดับที่ หัวข้อ หมวด
1 การขยายเวลารับสมัครเข้ารับราชการในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ ประชาสัมพันธ์ทั่วไป ของ สสจ.
2 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ประชาสัมพันธ์ทั่วไป ของ สสจ.
3 รายชื่ออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าป่วยการ งบ63 ประชาสัมพันธ์ทั่วไป ของ สสจ.
4 รับสมัครข้าราชการเพื่อคัดเลือกย้ายโอนไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่จะว่าง ประชาสัมพันธ์ทั่วไป ของ สสจ.
5 แจ้งแนวทางตาม พ.ร.บ.ข้อมูลบุคคล, พ.ร.บ.Cyber ประชาสัมพันธ์ทั่วไป ของ สสจ.
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ รพ.สต.พิกุลทอง การจัดซื้อ/จัดจ้าง (งานพัสดุ)
7 การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐(5บทความ) ประชาสัมพันธ์ทั่วไป ของ สสจ.
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุงลายชนิดเม็ดฯ การจัดซื้อ/จัดจ้าง (งานพัสดุ)
9 การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐(5บทความ) ประชาสัมพันธ์ทั่วไป ของ สสจ.
10 รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ ประชาสัมพันธ์ทั่วไป ของ สสจ.

เอกสารดาวโหลด

16 ต.ค. 62 แผนพัฒนาระบบบริการและแผนกำลังคนด้านสุขภาพ เขต 5 ปี 63-65 (SP)
14 ต.ค. 62 ประชุมคณะอนุกรรมการยาเสพติดครั้งที่ 12/2562 (NCD)
09 ต.ค. 62 เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการประสานงานจังหวัดราชบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 9/2562 (ยุทธฯ)
03 ต.ค. 62 แนวทางปฏิบัติในการตรวจติดตาม สถานพยาบาลตามพรบ.ยาเสพติด (คบส)
03 ต.ค. 62 พ.ร.บ.ข้อมูลบุคคล พ.ร.บ.Cyber (ยุทธฯ)
10 ก.ย. 62 ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการบำบัดครั้งที่ 11/2562 (NCD)
01 ต.ค. 62 เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการประสานงานจังหวัดราชบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 8/2562 (ยุทธฯ)
05 ก.ย. 62 การจัดทำแผนปฏิบัติการ คปสอ. และการขออนุมัติโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ยุทธฯ)
03 ก.ย. 62 คู่มือและโปรแกรม vision 2020 (ยุทธฯ)
01 ก.ย. 62 ประชุมติดตามการดำเนินงานตามนโยบายในระดับหน่วยบริกา รปฐมภูมิ ครั้งที่ 3/2562 (ยุทธฯ)
02 ก.ย. 62 เอกสารประกอบการประชุมติดตามผลการดำเนินงานการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 3/2562 (SP)
23 ส.ค. 62 ไฟล์ประกอบการอบรมพัฒนาศักยภาพวิทยากรศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วยยาเสพติด จ.ราชบุรี (NCD)
15 ส.ค. 62 CDCU ราชบุรี (คร)
05 ก.ย. 62 เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการประสานงานจังหวัดราชบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 7/2562 (ยุทธฯ)
05 ส.ค. 62 ประชุมอนุกรรมการยาเสพติดด้านการบำบัด ครั้งที่10/2562 (NCD)

YouTube

Fanpage

แผนที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี