วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

“ ระบบสุขภาพชั้นนำในเขตสุขภาพที่ ๕ เพื่อประชาชนสุขภาพดี บุคลากรมีความสุข ภายในปี ๒๕๖๕ ”

อัตลักษณ์

สุขภาพดี มีวินัย โปร่งใส ใส่ใจบริการ

ค่านิยามและตัวชี้วัด

ระบบสุขภาพชั้นนำในเขตสุขภาพที่ 5
เป็นองค์กรที่มีการจัดการ 5 ด้าน ได้แก่ สร้างเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกัน รักษาพยาบาล ฟื้นฟูสมรรถภาพ และคุ้มครองผู้บริโภค รวมทั้งการจัดเตรียมความพร้อมด้านสาธารณสุขในการรับมือโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ และสาธารณภัย เพื่อสร้างเสริมสุขภาพที่ดีให้ประชาชน ประชาชนมีความฉลาดรู้ทางสุขภาพ มีทักษะทางสุขภาพ สามารถพึ่งพาตนเองทางสุขภาพ จัดการสุขภาพครอบครัวและชุมชนได้ โดยทุกหน่วยบริการมีการดำเนินงานตามเกณฑ์รับรองคุณภาพมาตรฐาน และหลักธรรมาภิบาล (เขตสุขภาพที่ 5 ได้แก่ นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์)
KPI
1. ผลการตรวจราชการ 4 คณะ (ภาพรวม) (P&P Excellence, Service Excellence, People Excellence, Governance Excellence) เป็นอันดับ 1 ในเขตสุขภาพที่ 5
2. หน่วยงานทุกระดับผ่านการรับรองคุณภาพและมาตรฐานในระดับดีมาก (สสจ./สสอ.=รางวัล PMQA Award, รพ.=AHA, รพ.สต.=รพ.สต. 5 ดาว)

ประชาชนมีสุขภาพดี
ประชาชนได้รับการดูแลสุขภาพอย่างมีคุณภาพ 5 ด้าน ได้แก่ สร้างเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกัน รักษาพยาบาล ฟื้นฟูสมรรถภาพ และคุ้มครองผู้บริโภค  ที่ได้มาตรฐาน ส่งผลให้ประชาชนจังหวัดราชบุรีมีอัตราป่วย อัตราตายลดลง มีสุขภาพดี  
KPI
3. อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี ของประชาชนจังหวัดราชบุรี > 77 ปี (ปัจจุบัน = 74)

บุคลากรมีความสุข
บุคลากรรู้สึกพึงพอใจในการทำงาน รักและมีความผูกพันต่อองค์กร มีการสร้างผลงานที่ดีขึ้น ทั้งของตนเองและขององค์กร บุคลากรได้รับการพัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพ มีสมรรถนะที่พึงประสงค์ และมีความสุขในการทำงาน
KPI
4. Happinometer > ร้อยละ 80
5. Retention Rate > ร้อยละ 90พันธกิจตามกฎหมาย

1. จัดทําแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในเขตพื้นที่จังหวัด
2. ดําเนินการและให้บริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขในเขตพื้นที่จังหวัด
3. กํากับ ดูแล ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่จังหวัด เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย มีการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและมีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
4. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่จังหวัด
5. พัฒนาระบบสารสนเทศ งานสุขศึกษา และการสื่อสารสาธารณะด้านสุขภาพ ในเขตพื้นที่จังหวัด
6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ มอบหมายประเด็นยุทธศาสตร์

 

4  ยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ  (Excellence)