ระบบลงทะเบียนออนไลน์

ลำดับ ชื่อเรื่อง เป้าหมาย ลงทะเบียน อนุมัติ สถานะ
1 ประชุม PM วัยเรียนและวัยรุ่น ครั้งที่ 2
วันที่ 15 พ.ค. 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
35 0 0 ยังไม่เปิดให้ลงทะเบียน
2 การใช้โปรแกรมกลางเพื่อการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนสารสนเทศสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (IT รพ. ,เจ้าหน
้าที่ OPD, เจ้าหน้าที่เวชระเบียน)

วันที่ 26 เม.ย. 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
52 6 0 เปิดลงทะเบียน
3 การใช้โปรแกรมกลางเพื่อการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนสารสนเทศสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (เจ้าหน้าที่ IT
รพ.)

วันที่ 25 เม.ย. 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
30 2 0 เปิดลงทะเบียน
4 ประชุมคณะกรรการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
วันที่ 23 เม.ย. 2562 ณ ห้องประชุมเมืองโอ่ง ชั้น 5 ตึก 10 ชั้น รพ.ราชบุรี
40 25 25 เปิดลงทะเบียน
5 ประชุมติดตามการดำเนินงานตามนโยบายในระดับหน่วยบริการปฐมภูมิ ครั้งที่ 2/2562
วันที่ 29 เม.ย. 2562 ณ ห้องประชุมชั้น ๖ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
180 0 0 เปิดลงทะเบียน
6 ประชุมเชิงปฏิบัติการเวิเคราะห์ข้อมูล 43 แฟ้ม 2562 (ครั้งที่ 3) หน่วยบริการที่ใช้ HOSxP/HOSxP for PC
U

วันที่ 19 เม.ย. 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 6 สสจ.รบ
85 92 92 เปิดลงทะเบียน
7 ประชุมเชิงปฏิบัติการเวิเคราะห์ข้อมูล 43 แฟ้ม 2562 (ครั้งที่ 3) หน่วยบริการที่ใช้ JHCIS
วันที่ 18 เม.ย. 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 6 สสจ.รบ
105 89 87 เปิดลงทะเบียน
8 ประชุมขับเคลื่อนระบบบริการสุขภาพ Service Plan สาขามะเร็ง เขตสุขภาพที่ 5
วันที่ 25 เม.ย. 2562 ณ ห้องประชุม 1 ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลราชบุรี
25 18 15 เปิดลงทะเบียน
9 การดูแลและป้องกันภาวะฉุกเฉินทางสูติกรรม
วันที่ 18 เม.ย. 2562 ณ ห้องประชุมเมืองโอ่ง ชั้น 5 ตึก 10 ชั้น อาคารศูนย์หัวใจ มะเร็งบำบัดและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลราชบุรี
35 20 20 เปิดลงทะเบียน
10 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพบริการทางการพยาบาล ครั้งที่ 2/2562
วันที่ 17 เม.ย. 2562 ณ ห้องประชุมสารวจี อาคารเฉลิมพระเกียรติชั้น 9 โรงพยาบาลโพธาราม
120 57 57 กิจกรรมเสร็จสมบูรณ์
11 ประชุมเชิงปฏิบัติการ แกนนำนมแม่ในสถานประกอบการ
วันที่ 5 เม.ย. 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
30 1 1 กิจกรรมเสร็จสมบูรณ์
12 โครงการพัฒนาความรู้เรื่องการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ (One Day Surgery) และการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน
วันที่ 20 มี.ค. 2562 - 21 มี.ค. 2562 ณ ณ ห้องประชุมปฐมจักรี (ห้องประชุม 1) โรงพยาบาลราชบุรี
100 39 39 กิจกรรมเสร็จสมบูรณ์
13 ประชุมคณะทำงานการจัดบริการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ (One Day Surgery)
วันที่ 26 มี.ค. 2562 ณ ณ ห้องประชุมองค์กรแพทย์ โรงพยาบาลราชบุรี
40 23 23 กิจกรรมเสร็จสมบูรณ์
14 ประชุมชี้แจงการดำเนินงานเฝ้าระวังภาวะการขาดสารไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์จังหวัดราชบุรี
วันที่ 28 มี.ค. 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
15 7 7 กิจกรรมเสร็จสมบูรณ์
15 การอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการดำเนินงานศูนย์พึ่งได้เพื่อช่วยเหลือเด็กและสตรีที่
ถูกกระทำรุนแรง

วันที่ 28 มี.ค. 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 6 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
70 55 55 กิจกรรมเสร็จสมบูรณ์
16 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มพูนทักษะแพทย์ พยาบาล ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก และป้องกันไม่ให้เส
ียชีวิต

วันที่ 13 มี.ค. 2562 ณ ห้องประชุม 2 และ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ โรงพยาบาลราชบุรี
50 24 24 กิจกรรมเสร็จสมบูรณ์
17 ประชุมพัฒนาความรู้และทักษะ Care Manager ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อฟื้นฟูความรู้ของ Ca
re Manager ในการบริหารจัดการงานผู้สูงอายุ

วันที่ 26 มี.ค. 2562 - 27 มี.ค. 2562 ณ ห้องประชุมราชาวดี ศูนย์อนามัยที่ 5
120 73 63 กิจกรรมเสร็จสมบูรณ์
18 ประชุม
วันที่ 26 มี.ค. 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
132 67 67 กิจกรรมเสร็จสมบูรณ์
19 ประชุม
วันที่ 25 มี.ค. 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
120 53 53 กิจกรรมเสร็จสมบูรณ์
20 ประชุม VDO conference โครงการนมฟลูออไรด์ป้องกันฟันผุในประเทศไทย
วันที่ 15 มี.ค. 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
20 5 4 เปิดลงทะเบียน
21 ประชุมติดตามผลการดำเนินงานการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) จังหวัดราชบุรี
วันที่ 12 มี.ค. 2562 ณ ห้องประชุมเมืองโอ่ง ชั้น 5 ตึก 10 ชั้น รพ.ราชบุรี
100 65 65 กิจกรรมเสร็จสมบูรณ์
22 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) สาขาจักษุ จังหวัดราชบุรี
วันที่ 8 มี.ค. 2562 ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ ชั้น ๕ ตึก ๑o ชั้น โรงพยาบาลราชบุรี
50 17 17 กิจกรรมเสร็จสมบูรณ์
23 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) สาขาอายุรกรรม จังหวัดราชบุรี
วันที่ 5 มี.ค. 2562 ณ ห้องประชุมแก่นจันทร์(ห้องประชุม ๒) โรงพยาบราชบุรี
50 17 17 กิจกรรมเสร็จสมบูรณ์
24 ประชุมคณะทำงานการจัดทำแนวทางการจัดบริการ การผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ และการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน (CPG On
e Day Surgery)

วันที่ 26 ก.พ. 2562 ณ ณ ห้องประชุมองค์กรแพทย์ โรงพยาบาลราชบุรี
40 20 20 กิจกรรมเสร็จสมบูรณ์
25 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการให้บริการแรงงานต่างด้าวและผู้ติดตาม ปีงบประมาณ 2562
วันที่ 22 ก.พ. 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
40 31 31 ปิดการลงทะเบียน
26 ประชุมติดตามการดำเนินงานตามนโยบายในระดับหน่วยบริการปฐมภูมิ
วันที่ 1 มี.ค. 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 6 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
200 61 61 ปิดการลงทะเบียน
27 อบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ในการคุ้มครองผู้บริโภค จังหวัดราชบุรี
วันที่ 21 ก.พ. 2562 - 22 ก.พ. 2562 ณ ห้องประชุมวลัยลักษณ์ (ชั้น 6) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
55 24 24 ปิดการลงทะเบียน
28 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล 43 แฟ้ม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ปีงบประมาณ 2562 (
ครั้งที่ 2) หน่วยบริการที่ใช้ HOSxp/HOSxP for PCU

วันที่ 22 ก.พ. 2562 ณ ห้องประชุมนราทร โรงพยาบาลโพธาราม
85 68 68 กิจกรรมเสร็จสมบูรณ์
29 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล 43 แฟ้ม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ปีงบประมาณ 2562 (
ครั้งที่ 2) หน่วยบริการที่ใช้ JHCIS

วันที่ 21 ก.พ. 2562 ณ ห้องประชุมนราทร โรงพยาบาลโพธาราม
105 85 85 กิจกรรมเสร็จสมบูรณ์
30 ประชุมราชการแก้ไขปัญหาการระบาดโรคไข้เลือดอออก
วันที่ 21 ก.พ. 2562 ณ ห้องประชุมกระดังงา ศูนย์อนามัยที่ 5
50 10 10 กิจกรรมเสร็จสมบูรณ์
31 ประชุมเชิงปฏิบัติการ “แกนนำครู ก. อาสาสมัครสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านแม่และเด็ก”
วันที่ 26 ก.พ. 2562 ณ ห้องประชุมราชาวดี ศูนย์อนามัยที่ 5
55 19 19 กิจกรรมเสร็จสมบูรณ์
32 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับสถานประกอบการ ผุ้ประกอบการ และภาคีเครือข่าย เขตสุขภาพท
ี่ 5 ปีงบประมาณ 2562

วันที่ 5 มี.ค. 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 5 จังหวัดราชบุรี
50 30 30 ปิดการลงทะเบียน
33 ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการพัฒนาระบบบริการสุขภาพชาวต่างชาติ (อาเซียน)
วันที่ 13 ก.พ. 2562 ณ ณ ห้องประชุมชั้น 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
20 12 12 เปิดลงทะเบียน
34 ประชุม Project Manager งานผู้สุงอายุ และผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุของอำเภอ/โรงพยาบาล
วันที่ 20 ก.พ. 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
25 11 11 กิจกรรมเสร็จสมบูรณ์
35 ประชุมผู้จัดการงานแม่และเด็กระดับอำเภอและจังหวัด ครั้งที่ 1 ปี 2562
วันที่ 15 ก.พ. 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 4
40 23 23 กิจกรรมเสร็จสมบูรณ์
36 ประชุมการใช้งานแฟ้ม Data_Correct
วันที่ 15 ก.พ. 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
13 10 10 เปิดลงทะเบียน
37 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช
วันที่ 22 มี.ค. 2562 ณ ห้องประชุม 2 รพ.ราชบุรี
50 21 21 กิจกรรมเสร็จสมบูรณ์
38 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขา มะเร็ง
วันที่ 25 ก.พ. 2562 ณ ห้องประชุมเมืองโอ่ง ชั้น 5 อาคารศูนย์หัวใจ มะเร็ง (ตึก10 ชั้น) รพ.ราชบุรี
50 21 21 กิจกรรมเสร็จสมบูรณ์
39 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาสุขภาพช่องปาก
วันที่ 22 ก.พ. 2562 ณ ห้องประชุม 2 รพ.ราชบุรี
50 17 17 กิจกรรมเสร็จสมบูรณ์
40 คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาศัลยกรรม
วันที่ 18 ก.พ. 2562 ณ ห้องประชุม 2 ตึกอำนวยการ รพ.ราชบุรี
50 22 22 กิจกรรมเสร็จสมบูรณ์
41 คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาสูติกรรม
วันที่ 12 ก.พ. 2562 ณ ห้องประชุมหอผู้ป่วยสูติกรรมหลังคลอด ชั้น 4 อาคารเมตตาแพทยาคาร รพ.ราชบุรี
30 8 8 กิจกรรมเสร็จสมบูรณ์
42 ประชุมPMQA
วันที่ 26 ก.พ. 2562 - 27 ก.พ. 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 6 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
60 28 28 กิจกรรมเสร็จสมบูรณ์
43 ประชุมเชิงปฏิบัติการ “เสริมสร้าง Health Literacy ด้านแม่และเด็ก การดูแล หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยง
การป้องกันภาวะโลหิตจาง พัฒนาการ โภชนาการ และการบันทึกข้อมูลแม่และเด็ก”

วันที่ 7 ก.พ. 2562 - 8 ก.พ. 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
180 140 140 กิจกรรมเสร็จสมบูรณ์
44 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง (Intermediate Care)
วันที่ 22 ก.พ. 2562 ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ ชั้น 5 ตึก 10 ชั้น รพ.ราชบุรี
50 30 30 กิจกรรมเสร็จสมบูรณ์
45 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง
วันที่ 8 ก.พ. 2562 ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ ชั้น 5 ตึก 10 ชั้น รพ.ราชบุรี
50 18 18 กิจกรรมเสร็จสมบูรณ์
46 แบบลงทะเบียนการประชุมเชิงปฏิบัติการการบำบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด จังหวัดราชบุรีปี2562 รุ่นที่ 2
วันที่ 26 ก.พ. 2562 - 1 มี.ค. 2562 ณ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี จังหวัดปทุมธานี
60 69 69 เปิดลงทะเบียน
47 แบบลงทะเบียนประชุมเชิงปฏิบัติการการบำบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด จังหวัดราชบุรี ปี2562 รุ่นที่ 1
วันที่ 5 ก.พ. 2562 - 8 ก.พ. 2562 ณ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี จังหวัดปทุมธานี
60 52 52 เปิดลงทะเบียน
48 อบรม โครงการอาหารปลอดภัย ปี 2562
วันที่ 12 ก.พ. 2562 ณ ห้องประชุมวลัยลักษณ์ (ชั้น 6) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
84 32 32 ปิดการลงทะเบียน
49 ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศด้านทันตสาธารณสุข (คณะที่ 3) ประจำปีงบประมาณ 256
2

วันที่ 8 ก.พ. 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
25 13 13 กิจกรรมเสร็จสมบูรณ์
50 ประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง และการบันทึกข้อมูลใน 43 แฟ้ม (รุ่นที่ 2)
วันที่ 13 ก.พ. 2562 ณ ห้องประชุมนราธร โรงพยาบาลโพธาราม
100 84 84 เปิดลงทะเบียน
51 ประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง และการบันทึกข้อมูลใน 43 แฟ้ม (รุ่นที่ 1)
วันที่ 12 ก.พ. 2562 ณ ห้องประชุมนราธร โรงพยาบาลโพธาราม
100 79 79 เปิดลงทะเบียน
52 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้ การตรวจสภาพ และการซ่อมบำรุงเครื่องพ่นสารเคมีตามมาตรฐานเครื่องพ่นสารเคมีใ
ห้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานสาธารณสุข (รุ่นที่ 5 อ.เมืองราชบุรี)

วันที่ 14 ก.พ. 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองราชบุรี
35 34 34 กิจกรรมเสร็จสมบูรณ์
53 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้ การตรวจสภาพ และการซ่อมบำรุงเครื่องพ่นสารเคมีตามมาตรฐานเครื่องพ่นสารเคมีใ
ห้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานสาธารณสุข (รุ่นที่ 4 อ.สวนผึ้ง)

วันที่ 13 ก.พ. 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสวนผึ้ง
20 15 15 กิจกรรมเสร็จสมบูรณ์
54 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้ การตรวจสภาพ และการซ่อมบำรุงเครื่องพ่นสารเคมีตามมาตรฐานเครื่องพ่นสารเคมีใ
ห้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานสาธารณสุข (รุ่นที่ 3 อ.ปากท่อ)

วันที่ 12 ก.พ. 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากท่อ
25 14 14 กิจกรรมเสร็จสมบูรณ์
55 ประชุมคณะกรรมการอนามัยแม่และเด็ก (MCH Board) ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2562
วันที่ 25 ม.ค. 2562 ณ ห้องประชุมราชาวดี ศูนย์อนามัยที่ 5
60 7 7 กิจกรรมเสร็จสมบูรณ์
56 อบรมเชิงปฏิบัติการ ผ่าน Gin Conferen Shared Vision เครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล
วันที่ 29 ม.ค. 2562 - 30 ม.ค. 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานสาธารณสขุจังหวัดราชบุรี
25 22 22 กิจกรรมเสร็จสมบูรณ์
57 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้ การตรวจสภาพ และการซ่อมบำรุงเครื่องพ่นสารเคมีตามมาตรฐานเครื่องพ่นสารเคมีใ
ห้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานสาธารณสุข (รุ่นที่ 2 อ.โพธาราม)

วันที่ 1 ก.พ. 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธาราม
30 3 3 กิจกรรมเสร็จสมบูรณ์
58 ตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ปีงบประมาณ 2562
วันที่ 17 ม.ค. 2562 - 18 ม.ค. 2562 ณ ห้องประชุม รพ.ราชบุรี
100 23 23 ปิดการลงทะเบียน
59 ค่ายอบรมพัฒนาศักยภาพสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE (Ratchaburi TO BE NUMBER ONE Camp 2)
วันที่ 1 ก.พ. 2562 - 3 ก.พ. 2562 ณ บ้านไร่ในฝัน รีสอร์ท อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี
80 60 60 กิจกรรมเสร็จสมบูรณ์
60 ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศในระบบ 43 แฟ้ม และ HDC จังหวัดราชบุรี
วันที่ 10 ม.ค. 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
45 35 35 กิจกรรมเสร็จสมบูรณ์
61 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้ การตรวจสภาพ และการซ่อมบำรุงเครื่องพ่นสารเคมีตามมาตรฐานเครื่องพ่นสารเคมีใ
ห้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานสาธารณสุข (รุ่นที่ 1 อำเภอวัดเพลง)

วันที่ 29 ม.ค. 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวัดเพลง
20 16 16 กิจกรรมเสร็จสมบูรณ์
62 ขอเชิญร่วมอบรม ครู อย.น้อย จังหวัดราชบุรี ปี 2562
วันที่ 23 ม.ค. 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 6 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
25 22 22 ปิดการลงทะเบียน
63 ขอเชิญประชุม
วันที่ 9 ม.ค. 2562 ณ ศูนย์อนามัยที่ 5 จังหวัดราชบุรี (ห้องประชุมกระดังงา)
30 7 7 กิจกรรมเสร็จสมบูรณ์
64 ประชุมผู้รับผิดชอบการจัดบริการ NCD Clinic Plus ใน รพสต. และศสม.ที่ไม่ผ่านตามเกณฑ์การประเมิน NCD Cli
nic Plus ระดับดีขึ้นไป

วันที่ 28 ธ.ค. 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา โรงพยาบาลดำเนินสะดวก
71 30 26 กิจกรรมเสร็จสมบูรณ์
65 ประชุมวิชาการสื่อสารความรู้เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุ การขับเคลื่อนตำบล Long Term Care ชมร
มผู้สูงอายุคุณภาพและการจัดบริการคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพ

วันที่ 11 ม.ค. 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
85 42 40 กิจกรรมเสร็จสมบูรณ์
66 ประชุมวางแผนโครงการรณรงค์ลดบริโภคหวาน 2562
วันที่ 9 ม.ค. 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 4
25 11 10 กิจกรรมเสร็จสมบูรณ์
67 อบรมให้คำปรึกษาแก่ผู้ให้บริการในศูนย์บริการที่เป็นมิตรกับวัยรุ่น
วันที่ 4 ก.พ. 2562 - 6 ก.พ. 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 6 สสจ.ราชบุรี
100 38 38 กิจกรรมเสร็จสมบูรณ์
68 คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานรังสีวินิจฉัย
วันที่ 25 ธ.ค. 2561 ณ ห้องประชุมชั้น1 อาคารศูนย์หัวใจ มะเร็ง บำบัดรักษา และรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลราชบุรี
25 10 10 กิจกรรมเสร็จสมบูรณ์
69 ประชุมชี้แจงเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว
วันที่ 3 ม.ค. 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 6 สำนักงานสาธารณสุขราชบุรี
120 69 69 กิจกรรมเสร็จสมบูรณ์
70 คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพบริการทางการพยาบาล
วันที่ 21 ม.ค. 2562 ณ ห้องประชุม1 ปฐมจักรี โรงพยาบาลราชบุรี
120 59 59 กิจกรรมเสร็จสมบูรณ์
71 ทดสอบระบบ
วันที่ 21 ธ.ค. 2561 ณ ห้องประชุม สสจ.
10 0 0 ปิดการลงทะเบียน
72 อบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท ้องถิ่น และบุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานกองทุนหลั
ก ประกันสุขภาพฯ จังหวัดราชบุรี (รุ่นที่ 3)

วันที่ 9 ม.ค. 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 6 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
175 136 136 ปิดการลงทะเบียน
73 อบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และบุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพฯ จังหวัดราชบุรี (รุ่นที่ 2)

วันที่ 8 ม.ค. 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 6 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
176 133 133 ปิดการลงทะเบียน
74 อบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และบุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพฯ จังหวัดราชบุรี (รุ่นที่ 1)

วันที่ 7 ม.ค. 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 6 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
175 130 130 ปิดการลงทะเบียน
75 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานชันสูตรสาธารณสุข
วันที่ 25 ธ.ค. 2561 ณ ห้องประชุมชั้นที่ 2 อาคารรังสีรักษา โรงพยาบาลจังหวัดราชบุรี
25 8 7 กิจกรรมเสร็จสมบูรณ์
76 ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ในหน่วยบริการ
วันที่ 9 ม.ค. 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
20 4 4 กิจกรรมเสร็จสมบูรณ์
77 ประชุมชี้แจงและขับเคลื่อน การดำเนินงานดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพ
ิง (Long Term Care) ในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมัครเข้าร่วมดำเนินการ

วันที่ 28 ธ.ค. 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
85 65 57 กิจกรรมเสร็จสมบูรณ์
78 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการโรคไม่ติดต่อ
วันที่ 14 ธ.ค. 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
25 14 14 กิจกรรมเสร็จสมบูรณ์
79 ประชุมคณะกรรมการป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อจังหวัดราชบุรี
วันที่ 26 ธ.ค. 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 6 สสจ.ราชบุรี
50 15 14 กิจกรรมเสร็จสมบูรณ์
80 ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพพระสงฆ์
วันที่ 24 ธ.ค. 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
45 9 9 กิจกรรมเสร็จสมบูรณ์
81 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) สาขาจักษุ จังหวัดราชบุรี
วันที่ 14 ธ.ค. 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 10 โรงพยาบาลราชบุรี
50 8 8 กิจกรรมเสร็จสมบูรณ์
82 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขา COPD
วันที่ 14 ธ.ค. 2561 ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ ชั้น 5 ตึก 10 ชั้น รพ.ราชบุรี
50 21 21 กิจกรรมเสร็จสมบูรณ์
83 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาแม่และเด็ก และสาขาทารกรกเกิด
วันที่ 12 ธ.ค. 2561 ณ ห้องประชุมชั้ 6 สสจ.ราชบุรี
70 24 24 กิจกรรมเสร็จสมบูรณ์
84 ประชุมชีแจงแนวทางการดำเนินงานวัยเรียน
วันที่ 20 ธ.ค. 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 6 สสจ.ราชบุรี
130 12 12 กิจกรรมเสร็จสมบูรณ์
85 ประชุมจัดทำบันทึกข้อตกลง การดำเนินงานสาธารณสุขในเด็กวัยเรียน
วันที่ 11 ธ.ค. 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 3 ศูนย์แพทย์ศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลราชบุรี
130 110 102 กิจกรรมเสร็จสมบูรณ์
86 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาอายุรกรรม (Sepsis)
วันที่ 11 ธ.ค. 2561 ณ ห้องประชุมเมืองโอ่ง ชั้น 5 ตึก 10 ชั้น รพ.ราชบุรี
60 12 12 กิจกรรมเสร็จสมบูรณ์
87 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาไต
วันที่ 4 ธ.ค. 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 5 ตึก 10 ชั้น รพ.ราชบุรี
50 14 14 กิจกรรมเสร็จสมบูรณ์
88 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง (Palliative C
are)

วันที่ 4 ธ.ค. 2561 ณ ห้องประชุมแก่นจันทร์ (ห้องประชุม 2) ชั้น 2 ตึกอำนวยการ รพ.ราชบุรี
50 14 14 กิจกรรมเสร็จสมบูรณ์
89 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาการดูแลผู้ป่วยกึ่งวิกฤต (Intermediate Care)
วันที่ 3 ธ.ค. 2561 ณ ห้องประชุมกัลปพกฤษ์ ชั้น 5 ตึก 10 ชั้น รพ.ราชบุรี
50 19 19 กิจกรรมเสร็จสมบูรณ์
90 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล 43 แฟ้มที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน (หน่วยบริการที่ใช้JHCIS)
วันที่ 6 ธ.ค. 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 6
105 91 91 กิจกรรมเสร็จสมบูรณ์
91 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล 43 แฟ้มที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน (HOSxP_HOSxP_PCU)
วันที่ 4 ธ.ค. 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 6
80 99 99 กิจกรรมเสร็จสมบูรณ์
92 การประชุมติดตามและรับการประเมินวิเคราะห์สุขภาพภายหลังเข้าร่วม โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม DPAC rb ket
ogenic diet ระยะ 2 เดือน

วันที่ 3 ธ.ค. 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 6 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
131 39 39 กิจกรรมเสร็จสมบูรณ์
93 ประชุมชี้แจงแบบรายงาน PMQA/ตัวชี้วัด/การส่งรายงานเข้าระบบแก่ผู้รับผิดชอบงาน
วันที่ 3 ธ.ค. 2561 ณ ห้องประชุมชั้นที่ 1
20 2 2 กิจกรรมเสร็จสมบูรณ์
94 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมตระหนักรู้สถานการณ์(SAT)และทีมปฏิบัติการสอบสวนควบคุมโรค (JIT)
วันที่ 17 ธ.ค. 2561 - 18 ธ.ค. 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 6 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
80 23 23 กิจกรรมเสร็จสมบูรณ์
95 ประชุมชี้แจงแนวทาง นโยบายและทิศทางการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) จังหวัดราชบุรี
วันที่ 28 พ.ย. 2561 ณ ห้องประชุมปฐมจักรี (ห้องประชุม 1) ตึกอ านวยการ โรงพยาบาลราชบุรี
100 58 58 กิจกรรมเสร็จสมบูรณ์
96 ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมโครงการอบรมทางไกลถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์เวชปฏิบัติแผนไทย สำหรับแพทย์แผนไทยและส
หวิชาชีพในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ (Teleconference) ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 27 พ.ย. 2561 - 28 พ.ย. 2561 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
50 6 2 กิจกรรมเสร็จสมบูรณ์
97 ประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพทีมพี่เลี้ยงคุณภาพเครือข่ายจังหวัดราชบุรี ปีงบประมาณ 2562
วันที่ 6 ธ.ค. 2561 - 7 ธ.ค. 2561 ณ โรงพยาบาลราชบุรี
40 27 27 กิจกรรมเสร็จสมบูรณ์
98 ประชุมหารือ/เตรียมการ Project Manager งานวัยรุ่น ครั้งที่ 1/2562
วันที่ 26 พ.ย. 2561 ณ ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
30 7 7 กิจกรรมเสร็จสมบูรณ์
99 เชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) สาขาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน จังหวั
ดราชบุรี

วันที่ 29 พ.ย. 2561 ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ ชั้น 5 อาคารศูนย์มะเร็ง โรงพยาบาลราชบุรี
50 23 23 กิจกรรมเสร็จสมบูรณ์
100 ประชุมเชิงปฏิบัติการ PMQA
วันที่ 19 พ.ย. 2561 - 20 พ.ย. 2561 ณ ห้องประชุมวลัยลักษณ์ ชั้น 6 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
50 41 41 กิจกรรมเสร็จสมบูรณ์
101 ประชุมประกวดผลการดำเนินงานของหน่วยงานสาธารณสุข จังหวัดราชบุรี ในวันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เวลา 1
3.00 น. ณ ห้องประชุมประดิพัทธ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง

วันที่ 6 พ.ย. 2561 ณ ห้องประชุมประดิพัทธ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง
210 128 127 กิจกรรมเสร็จสมบูรณ์
102 ประชุมถอดบทเรียนเครือข่ายการพัฒนาโรงพยาบาลคุณภาพจังหวัดราชบุรี ปี 2561
วันที่ 16 ต.ค. 2561 ณ ห้องประชุมชั้น6 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
50 25 25 กิจกรรมเสร็จสมบูรณ์
103 คนดีศรีพยาบาล จังหวัดราชบุรี ปี 2561
วันที่ 17 ต.ค. 2561 ณ ห้องประชุม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
21 24 15 กิจกรรมเสร็จสมบูรณ์
104 วันพยาบาลแห่งชาติ จังหวัดราชบุรี ปี 2561
วันที่ 17 ต.ค. 2561 ณ ห้องประชุม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
200 107 106 กิจกรรมเสร็จสมบูรณ์
105 ประชุมเตรียมความพร้อม 12 แฟ้ม
วันที่ 5 ต.ค. 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 6 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
80 81 79 กิจกรรมเสร็จสมบูรณ์
106 อบรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม DPAC rb Ketogenic diet เพื่อลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง จังหวัดราชบุรี ปี 2562
วันที่ 1 ต.ค. 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 6 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
180 199 199 กิจกรรมเสร็จสมบูรณ์
107 เชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) สาขาสุขภาพช่องปาก จังหวัดราชบุรี
วันที่ 24 ส.ค. 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
30 18 18 กิจกรรมเสร็จสมบูรณ์
108 ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุข จังหวัดราชบุรีระยะ 4 ปี พ.ศ. 2561 – 2564 (ฉบับทบท
วนปี พ.ศ. 2562)” ครั้งที่ 2

วันที่ 27 ส.ค. 2561 - 29 ส.ค. 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 6 สสจ.
150 80 80 กิจกรรมเสร็จสมบูรณ์
109 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการใช้โปร แกรมบันทึกข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพสำหรับหน่วยบ
ร ิการซึ่งใช้โปรแกรมบันทึกข้อมูล JHCIS, HOSxP, HOSxP for PCU

วันที่ 31 ก.ค. 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 6 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
100 78 78 กิจกรรมเสร็จสมบูรณ์
110 ประชุมราชการเปิดศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ฉุกเฉิน (EOC) ระดับจังหวัดเพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดโรคไข้เลือดออก
วันที่ 18 ก.ค. 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
40 14 14 กิจกรรมเสร็จสมบูรณ์
111 ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรีระยะ 4 ปี พ.ศ. 2561 – 2564 (ฉบับทบทว
นปี พ.ศ. 2562)” ครั้งที่ 1

วันที่ 9 ก.ค. 2561 - 11 ก.ค. 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 6 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
150 95 89 กิจกรรมเสร็จสมบูรณ์
112 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการใช้โปรแกรมบันทึกข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพสำหรับหน่วยบร
ิการซึ่งใช้โปรแกรมบันทึกข้อมูล HOSxP, HOSxP for PCU

วันที่ 6 ก.ค. 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
50 43 42 กิจกรรมเสร็จสมบูรณ์
113 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการใช้โปรแกรมบันทึกข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพสำหรับหน่วยบร
ิการซึ่งใช้โปรแกรมบันทึกข้อมูล JHCIS

วันที่ 5 ก.ค. 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
50 12 12 กิจกรรมเสร็จสมบูรณ์
114 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้อมูลต่างด้าวในระบบ 43 แฟ้ม
วันที่ 2 ก.ค. 2561 ณ ณ ห้องประชุมชั้น 6 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
130 117 116 กิจกรรมเสร็จสมบูรณ์
115 อบรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติเสริมทักษะแก่ผู้ให้บริการในศูนย์บริการที่เป็นมิตรกับวัยรุ่น
วันที่ 24 ก.ค. 2561 - 26 ก.ค. 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 6 สสจ.ราชบุรี
110 70 70 กิจกรรมเสร็จสมบูรณ์
116 ประชุม Project Manager งานวัยเรียน
วันที่ 12 ก.ค. 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
25 12 12 กิจกรรมเสร็จสมบูรณ์
117 การประชุมตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2/2561
วันที่ 3 ก.ค. 2561 - 4 ก.ค. 2561 ณ ห้องประชุมสารวจี ชั้น 9 โรงพยาบาลโพธาราม
200 51 51 กิจกรรมเสร็จสมบูรณ์
118 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนด้านสาธารณสุขอาเซียนและสาธารณสุขชายแดน
วันที่ 20 มิ.ย. 2561 ณ ห้องประชุมราชาวดี ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
70 35 35 กิจกรรมเสร็จสมบูรณ์
119 ประชุม Coaching and audit data quality for cancer registry (จัดทำทะเบียนมะเร็งระดับโรงพยาบาล)
วันที่ 12 มิ.ย. 2561 - 13 มิ.ย. 2561 ณ บ้านสวนส้มทิพย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดราชบุรี
50 35 35 กิจกรรมเสร็จสมบูรณ์
120 ตอบรับเข้าร่วมศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะชุมชนเทศบาลตำบลพระแท่น อำเภอท่าามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
วันที่ 25 พ.ค. 2561 ณ จังหวัดกาญจนบุรี
90 89 89 กิจกรรมเสร็จสมบูรณ์
121 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) สาขาสุขภาพช่องปาก จังหวัดราชบุรี
วันที่ 25 พ.ค. 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
30 17 17 กิจกรรมเสร็จสมบูรณ์
122 ประชุมพัฒนาศักยภาพครู ก. ในการดำเนินงานนำร่องการจัดการขยะรักษ์สิ่งแวดล้อม
วันที่ 27 เม.ย. 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 6 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
90 35 29 กิจกรรมเสร็จสมบูรณ์
123 ประชุมเตรียมความพร้อมการเก็บข้อมูลเฝ้าระวังตั้งครรภ์แม่วัยรุ่น
วันที่ 30 มี.ค. 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
25 5 0 กิจกรรมเสร็จสมบูรณ์
124 ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
วันที่ 10 เม.ย. 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 6 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
110 14 13 กิจกรรมเสร็จสมบูรณ์
125 อบรมเชิงปฏิบัติการ การให้รหัสโรคที่ถูกต้องตามมาตรฐาน ICD-10-TM และการตรวจคุณภาพข้อมุลเวชระเบียน
วันที่ 22 มี.ค. 2561 - 23 มี.ค. 2561 ณ ห้องประชุมสารวจี โรงพยาบาลโพธาราม
180 136 133 กิจกรรมเสร็จสมบูรณ์
126 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนารูปแบบการจัดทำทะเบียนมะเร็งระดับประชากร
วันที่ 26 มี.ค. 2561 - 27 มี.ค. 2561 ณ ณ โรงแรม ณ เวลา อ.เมือง จ.ราชบุรี
50 41 39 กิจกรรมเสร็จสมบูรณ์
127 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) สาขาทารกแรกเกิดและสาขากุมารเวชกรรม จังหวัดราชบุ
รี

วันที่ 23 มี.ค. 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
70 26 26 กิจกรรมเสร็จสมบูรณ์
128 ประชุมคณะกรรมการอนามัยแม่และเด็ก (MCH Board) ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2561
วันที่ 5 มี.ค. 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
60 12 12 กิจกรรมเสร็จสมบูรณ์
129 ประชุม “ถ่ายทอดตัวชี้วัดและชี้แจงแนวทางการนิเทศและประเมินผล แก่ผู้บริหารและผู้รับการ นิเทศ/ประเมินผล
ระดับ คปสอ. ปี ๒๕๖๑”

วันที่ 28 ก.พ. 2561 ณ ห้องประชุมสารวจี โรงพยาบาลโพธาราม จังหวัดราชบุรี
250 215 215 กิจกรรมเสร็จสมบูรณ์
130 ประชุมผู้จัดการงานแม่และเด็กระดับอำเภอและจังหวัด
วันที่ 22 ก.พ. 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
22 17 17 กิจกรรมเสร็จสมบูรณ์
131 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) สาขาโรคหัวใจ จังหวัดราชบุรี
วันที่ 22 ก.พ. 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารศูนย์หัวใจ มะเร็ง โรงพยาบาลราชบุรี
40 12 12 กิจกรรมเสร็จสมบูรณ์
132 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง จังหวัดราชบุรี
วันที่ 26 ก.พ. 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารศูนย์หัวใจ มะเร็ง บำบัดรักษาและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลราชบุรี
40 17 17 กิจกรรมเสร็จสมบูรณ์
133 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง จังหวัดราชบุรี
วันที่ 21 ก.พ. 2561 ณ ณ ห้องประชุม กาญจนาชั้น 1 โรงพยาบาลราชบุรี
40 29 29 กิจกรรมเสร็จสมบูรณ์
134 ประชุม Pm วัยเรียนและวัยรุ่น
วันที่ 13 ก.พ. 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 4 สสจ.ราชบุรี
35 17 17 กิจกรรมเสร็จสมบูรณ์
135 ประชุมเชิงปฏิบัติการนโยบายมหัศจรรย์ 2,500 วัน พรบ.MILK Code และการส่งเสริมเด็ก 0-5 ปี สูงดีสมส่วน พั
ฒนาการสมวัย ฟันไม่ผุ

วันที่ 26 ก.พ. 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 6 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
190 77 77 กิจกรรมเสร็จสมบูรณ์
136 (รุ่น 1)ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้การตรวจสภาพและการซ่อมบำรุงเครื่องพ่นสารเคมีตามมาตรฐานเครื่องพ่นสาร
เคมีให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานสาธารณสุข

วันที่ 19 ก.พ. 2561 ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสวนผึ้ง
35 0 0 กิจกรรมเสร็จสมบูรณ์
137 ประชุมชี้แจงมาตรฐานและแนวทางการดำเนินงานพัฒนาระบบข้อมูล และขับเคลื่อนงาน NCD ประจำปีงบประมาณ 2561
วันที่ 16 ม.ค. 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 6 สสจ.ราชบุรี
190 178 178 กิจกรรมเสร็จสมบูรณ์
138 ประชุมชี้แจงมาตรฐานและแนวทางการดำเนินงานพัฒนาระบบข้อมูล และขับเคลื่อนงาน MCH ประจำปีงบประมาณ 2560
วันที่ 23 พ.ย. 2559 ณ โรงแรมโกลเด้นท์ซิตี้ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
230 233 233 กิจกรรมเสร็จสมบูรณ์
139 ประชุมชี้แจงมาตรฐาน และแนวทางการดำเนินงานพัฒนาระบบข้อมูล และขับเคลื่อนงาน NCD ประจำปีงบประมาณ 2560
วันที่ 18 พ.ย. 2559 ณ โรงแรมเวสเทิร์นแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
230 230 229 กิจกรรมเสร็จสมบูรณ์