ระบบลงทะเบียนออนไลน์

ลำดับ ชื่อเรื่อง เป้าหมาย ลงทะเบียน อนุมัติ สถานะ
1 ประชุมหารือ/เตรียมการ Project Manager งานวัยรุ่น ครั้งที่ 1/2562
วันที่ 26 พ.ย. 2561 ณ ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
30 5 5 เปิดลงทะเบียน
2 เชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) สาขาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน จังหวั
ดราชบุรี

วันที่ 29 พ.ย. 2561 ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ ชั้น 5 อาคารศูนย์มะเร็ง โรงพยาบาลราชบุรี
50 0 0 เปิดลงทะเบียน
3 ประชุมเชิงปฏิบัติการ PMQA
วันที่ 19 พ.ย. 2561 - 20 พ.ย. 2561 ณ ห้องประชุมวลัยลักษณ์ ชั้น 6 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
50 37 35 เปิดลงทะเบียน
4 ประชุมประกวดผลการดำเนินงานของหน่วยงานสาธารณสุข จังหวัดราชบุรี ในวันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เวลา 1
3.00 น. ณ ห้องประชุมประดิพัทธ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง

วันที่ 6 พ.ย. 2561 ณ ห้องประชุมประดิพัทธ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง
210 128 127 กิจกรรมเสร็จสมบูรณ์
5 ประชุมถอดบทเรียนเครือข่ายการพัฒนาโรงพยาบาลคุณภาพจังหวัดราชบุรี ปี 2561
วันที่ 16 ต.ค. 2561 ณ ห้องประชุมชั้น6 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
50 25 25 กิจกรรมเสร็จสมบูรณ์
6 คนดีศรีพยาบาล จังหวัดราชบุรี ปี 2561
วันที่ 17 ต.ค. 2561 ณ ห้องประชุม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
21 24 15 กิจกรรมเสร็จสมบูรณ์
7 วันพยาบาลแห่งชาติ จังหวัดราชบุรี ปี 2561
วันที่ 17 ต.ค. 2561 ณ ห้องประชุม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
200 107 106 กิจกรรมเสร็จสมบูรณ์
8 ประชุมเตรียมความพร้อม 12 แฟ้ม
วันที่ 5 ต.ค. 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 6 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
80 81 79 กิจกรรมเสร็จสมบูรณ์
9 อบรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม DPAC rb Ketogenic diet เพื่อลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง จังหวัดราชบุรี ปี 2562
วันที่ 1 ต.ค. 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 6 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
180 199 199 กิจกรรมเสร็จสมบูรณ์
10 เชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) สาขาสุขภาพช่องปาก จังหวัดราชบุรี
วันที่ 24 ส.ค. 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
30 18 18 กิจกรรมเสร็จสมบูรณ์
11 ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุข จังหวัดราชบุรีระยะ 4 ปี พ.ศ. 2561 – 2564 (ฉบับทบท
วนปี พ.ศ. 2562)” ครั้งที่ 2

วันที่ 27 ส.ค. 2561 - 29 ส.ค. 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 6 สสจ.
150 80 80 กิจกรรมเสร็จสมบูรณ์
12 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการใช้โปร แกรมบันทึกข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพสำหรับหน่วยบ
ร ิการซึ่งใช้โปรแกรมบันทึกข้อมูล JHCIS, HOSxP, HOSxP for PCU

วันที่ 31 ก.ค. 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 6 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
100 78 78 กิจกรรมเสร็จสมบูรณ์
13 ประชุมราชการเปิดศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ฉุกเฉิน (EOC) ระดับจังหวัดเพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดโรคไข้เลือดออก
วันที่ 18 ก.ค. 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
40 14 14 เปิดลงทะเบียน
14 ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรีระยะ 4 ปี พ.ศ. 2561 – 2564 (ฉบับทบทว
นปี พ.ศ. 2562)” ครั้งที่ 1

วันที่ 9 ก.ค. 2561 - 11 ก.ค. 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 6 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
150 95 89 เปิดลงทะเบียน
15 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการใช้โปรแกรมบันทึกข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพสำหรับหน่วยบร
ิการซึ่งใช้โปรแกรมบันทึกข้อมูล HOSxP, HOSxP for PCU

วันที่ 6 ก.ค. 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
50 43 42 กิจกรรมเสร็จสมบูรณ์
16 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการใช้โปรแกรมบันทึกข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพสำหรับหน่วยบร
ิการซึ่งใช้โปรแกรมบันทึกข้อมูล JHCIS

วันที่ 5 ก.ค. 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
50 12 12 กิจกรรมเสร็จสมบูรณ์
17 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้อมูลต่างด้าวในระบบ 43 แฟ้ม
วันที่ 2 ก.ค. 2561 ณ ณ ห้องประชุมชั้น 6 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
130 117 116 เปิดลงทะเบียน
18 อบรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติเสริมทักษะแก่ผู้ให้บริการในศูนย์บริการที่เป็นมิตรกับวัยรุ่น
วันที่ 24 ก.ค. 2561 - 26 ก.ค. 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 6 สสจ.ราชบุรี
110 70 70 กิจกรรมเสร็จสมบูรณ์
19 ประชุม Project Manager งานวัยเรียน
วันที่ 12 ก.ค. 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
25 12 12 กิจกรรมเสร็จสมบูรณ์
20 การประชุมตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2/2561
วันที่ 3 ก.ค. 2561 - 4 ก.ค. 2561 ณ ห้องประชุมสารวจี ชั้น 9 โรงพยาบาลโพธาราม
200 51 51 กิจกรรมเสร็จสมบูรณ์
21 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนด้านสาธารณสุขอาเซียนและสาธารณสุขชายแดน
วันที่ 20 มิ.ย. 2561 ณ ห้องประชุมราชาวดี ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
70 35 35 กิจกรรมเสร็จสมบูรณ์
22 ประชุม Coaching and audit data quality for cancer registry (จัดทำทะเบียนมะเร็งระดับโรงพยาบาล)
วันที่ 12 มิ.ย. 2561 - 13 มิ.ย. 2561 ณ บ้านสวนส้มทิพย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดราชบุรี
50 35 35 กิจกรรมเสร็จสมบูรณ์
23 ตอบรับเข้าร่วมศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะชุมชนเทศบาลตำบลพระแท่น อำเภอท่าามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
วันที่ 25 พ.ค. 2561 ณ จังหวัดกาญจนบุรี
90 89 89 กิจกรรมเสร็จสมบูรณ์
24 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) สาขาสุขภาพช่องปาก จังหวัดราชบุรี
วันที่ 25 พ.ค. 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
30 17 17 กิจกรรมเสร็จสมบูรณ์
25 ประชุมพัฒนาศักยภาพครู ก. ในการดำเนินงานนำร่องการจัดการขยะรักษ์สิ่งแวดล้อม
วันที่ 27 เม.ย. 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 6 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
90 35 29 กิจกรรมเสร็จสมบูรณ์
26 ประชุมเตรียมความพร้อมการเก็บข้อมูลเฝ้าระวังตั้งครรภ์แม่วัยรุ่น
วันที่ 30 มี.ค. 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
25 5 0 กิจกรรมเสร็จสมบูรณ์
27 ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
วันที่ 10 เม.ย. 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 6 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
110 14 13 กิจกรรมเสร็จสมบูรณ์
28 อบรมเชิงปฏิบัติการ การให้รหัสโรคที่ถูกต้องตามมาตรฐาน ICD-10-TM และการตรวจคุณภาพข้อมุลเวชระเบียน
วันที่ 22 มี.ค. 2561 - 23 มี.ค. 2561 ณ ห้องประชุมสารวจี โรงพยาบาลโพธาราม
180 136 133 กิจกรรมเสร็จสมบูรณ์
29 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนารูปแบบการจัดทำทะเบียนมะเร็งระดับประชากร
วันที่ 26 มี.ค. 2561 - 27 มี.ค. 2561 ณ ณ โรงแรม ณ เวลา อ.เมือง จ.ราชบุรี
50 41 39 กิจกรรมเสร็จสมบูรณ์
30 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) สาขาทารกแรกเกิดและสาขากุมารเวชกรรม จังหวัดราชบุ
รี

วันที่ 23 มี.ค. 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
70 26 26 กิจกรรมเสร็จสมบูรณ์
31 ประชุมคณะกรรมการอนามัยแม่และเด็ก (MCH Board) ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2561
วันที่ 5 มี.ค. 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
60 12 12 กิจกรรมเสร็จสมบูรณ์
32 ประชุม “ถ่ายทอดตัวชี้วัดและชี้แจงแนวทางการนิเทศและประเมินผล แก่ผู้บริหารและผู้รับการ นิเทศ/ประเมินผล
ระดับ คปสอ. ปี ๒๕๖๑”

วันที่ 28 ก.พ. 2561 ณ ห้องประชุมสารวจี โรงพยาบาลโพธาราม จังหวัดราชบุรี
250 215 215 กิจกรรมเสร็จสมบูรณ์
33 ประชุมผู้จัดการงานแม่และเด็กระดับอำเภอและจังหวัด
วันที่ 22 ก.พ. 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
22 17 17 กิจกรรมเสร็จสมบูรณ์
34 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) สาขาโรคหัวใจ จังหวัดราชบุรี
วันที่ 22 ก.พ. 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารศูนย์หัวใจ มะเร็ง โรงพยาบาลราชบุรี
40 12 12 กิจกรรมเสร็จสมบูรณ์
35 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง จังหวัดราชบุรี
วันที่ 26 ก.พ. 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารศูนย์หัวใจ มะเร็ง บำบัดรักษาและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลราชบุรี
40 17 17 กิจกรรมเสร็จสมบูรณ์
36 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง จังหวัดราชบุรี
วันที่ 21 ก.พ. 2561 ณ ณ ห้องประชุม กาญจนาชั้น 1 โรงพยาบาลราชบุรี
40 29 29 กิจกรรมเสร็จสมบูรณ์
37 ประชุม Pm วัยเรียนและวัยรุ่น
วันที่ 13 ก.พ. 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 4 สสจ.ราชบุรี
35 17 17 กิจกรรมเสร็จสมบูรณ์
38 ประชุมเชิงปฏิบัติการนโยบายมหัศจรรย์ 2,500 วัน พรบ.MILK Code และการส่งเสริมเด็ก 0-5 ปี สูงดีสมส่วน พั
ฒนาการสมวัย ฟันไม่ผุ

วันที่ 26 ก.พ. 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 6 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
190 77 76 กิจกรรมเสร็จสมบูรณ์
39 (รุ่น 1)ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้การตรวจสภาพและการซ่อมบำรุงเครื่องพ่นสารเคมีตามมาตรฐานเครื่องพ่นสาร
เคมีให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานสาธารณสุข

วันที่ 19 ก.พ. 2561 ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสวนผึ้ง
35 0 0 กิจกรรมเสร็จสมบูรณ์
40 ประชุมชี้แจงมาตรฐานและแนวทางการดำเนินงานพัฒนาระบบข้อมูล และขับเคลื่อนงาน NCD ประจำปีงบประมาณ 2561
วันที่ 16 ม.ค. 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 6 สสจ.ราชบุรี
190 178 178 กิจกรรมเสร็จสมบูรณ์
41 ประชุมชี้แจงมาตรฐานและแนวทางการดำเนินงานพัฒนาระบบข้อมูล และขับเคลื่อนงาน MCH ประจำปีงบประมาณ 2560
วันที่ 23 พ.ย. 2559 ณ โรงแรมโกลเด้นท์ซิตี้ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
230 233 233 กิจกรรมเสร็จสมบูรณ์
42 ประชุมชี้แจงมาตรฐาน และแนวทางการดำเนินงานพัฒนาระบบข้อมูล และขับเคลื่อนงาน NCD ประจำปีงบประมาณ 2560
วันที่ 18 พ.ย. 2559 ณ โรงแรมเวสเทิร์นแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
230 230 229 กิจกรรมเสร็จสมบูรณ์